Turvallinen kouluympäristö saavutetaan toiminnalla, ei tuplapykälillä

Kansanedustajien blogit

Normipurku on parhaimmillaan sitä, että asioita voidaan tehdä paremmin ja keskittyä olennaisiin tehtäviin. Tätä työtä käynnistettiin jo viime kaudella. Viime viikolla hallitus ilmoitti useista kuntien tehtävien purkamisen toimenpiteistä. Näiden normipurkujen tavoitteena on ollut sekä säästää että poistaa päällekkäistä hallinnollista taakkaa kunnilta.

Yksi sääntelyn keventämistoimista, joka on herättänyt kiivasta keskustelua, on kirjaus opetuspuolen päällekkäisten suunnitelmien väljentämisestä. Kirjauksen mukaan poistetaan päällekkäistä sääntelyä poistamalla perusopetuslaista, lukiolaista ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetusta laista koulutuksen järjestäjän velvollisuus laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.

Monet kokeneista oppositiopuolueiden kärkipolitiikoista ovat antaneet ymmärtää, että kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisevistä suunnitelmista luovutaan. Valitettavasti he eivät ole tehneet kotiläksyjään riittävän huolellisesti. Nimittäin samoista asioista säädetään päällekkäisesti myös oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa, jonka mukaan opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Se, mikä jää jatkossakin voimaan, on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen velvoite väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamisen suunnitteluksi. Päällekkäinen erillinen saman asian suunnitteluvelvoite poistettaisiin perusopetuslaista, ammatillisen peruskoulutuksen laista ja lukiolaista, jotta oppilaitosten henkilökunta voisi keskittyä yhä enemmän opetustyöhön.

Kiusaaminen on edelleen ongelma huolimatta lainsäädännön tuplakirjauksista ja erilaisista kiusaamisen vastaisista toimista. Viimeisimpien kouluterveyskyselyiden mukaan iso osa oppilaista oli sitä mieltä, että kiusaamiseen ei kyetä puuttumaan riittävän hyvin. Suunnitelma ei itsessään ehkäise kiusaamista. Sen lisäksi tulee miettiä sitä, millaisia eri keinoja voitaisiin käyttää. Keinot voivat vaihdella luokittain ja kouluittain riippuen koulukulttuureista ja erilaisista tilanteista.

Yksi keino on nykyistä parempi tiedon kulku eri henkilöryhmien ja vanhemmille. Meillä vanhemmilla on iso rooli kasvattajina kiusaamisen vähentämistyössä. Lisäksi lainsäädäntö ei saa estää välittämästä tietoa eteenpäin, jotta havaittuihin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua mahdollisimman varhain. Mieluummin suojellemme lapsia kuin tietoa. Lisäksi riittävät oppilashuollon resurssit ovat a ja o. Kuraattorin tai terveydenhoitajan luokse tulee päästä matalalla kynnyksellä.

Kiusaaminen on ongelma, joka tulee ottaa vakavasti. Koulujen henkilökunnan sekä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien viranomaisten toimivaltasäännöksien ajantasaisuutta tulee arvioida säännöllisesti. Kiusaamisesta ei päästä eroon päällekkäisillä pykälillä.

Meille päätöksentekijöille, äideille ja isille, läheisille ja koulujen henkilökunnalle on yhteinen päämäärä -jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus voida opiskella turvallisessa ympäristössä vailla pelkoa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kiusaamiselle, väkivallalle ja häirinnälle tulee jatkossakin asettaa kouluissa ja kaikissa tilanteissa nollatoleranssi. Kiusaamiseen puuttumiskynnyksen tulee olla hyvin matalalla. Jokainen meistä voi tässä tärkeässä työssä tehdä oman osuutensa.

Lähteet:

Hallituksen reformi: Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vä- hentämällä
http://vm.fi/documents/10623/2033991/Toimenpiteet+teemoittain+16022016/69228473-b208-465b-b14c-755a30d8a842

Perusopetuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Perusopetuslaki velvoittaa nykyisin opetuksenjärjestäjää
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (Perusopetuslain 29 §)

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#L1
Laki ammatillisesta koulututuksesta velvoittaa opetuksen järjestäjää
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 §)

Lukiolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
Lukiolaki taas velvoittaa samansisältöisesti:
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (Lukiolain 21 §)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287#L2P13