Koulutussopimus tarjoaa uuden polun työelämään

Kansanedustajien blogit

Suomessa reilulla 100 000 alle 29-vuotiaalla nuorella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osa ei ole hakeutunut lainkaan koulutukseen, ja osalla opinnot ovat keskeytyneet eri syistä. Moni nuori toivoisi ammatillisen koulutuksen painottuvan vahvemmin työpaikalla oppimiseen, ja vastaavasti moni yrittäjä haluaisi tarjota kouluttautumispaikkoja. Esteeksi paikkojen tarjonnalle ovat varsinkin pienten yritysten kohdalla muodostuneet byrokratia sekä taloudelliset riskit. Näihin ongelmiin on esitetty ratkaisuja selvitysmiesten koulutussopimusta koskevassa ehdotuksessa, joka luovutettiin tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

”Suomessa reilulla 100 000 alle 29-vuotiaalla nuorella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa”

Koulutussopimuksella on tarkoitus täydentää ja joustavoittaa ammatillista koulutusta. Selvityshenkilöt esittävät, että opiskelija, koulutuksen järjestäjä ja yritys voisivat tulevaisuudessa laatia yhdessä koulutussopimuksen. Sopimus ei olisi työsuhde, vaan koulutussuhde, jossa vastuu koulutuksen järjestämisestä säilyisi oppilaitoksella. Opiskelijalle ei lähtökohtaisesti maksettaisi palkkaa, mutta opiskelijalla säilyisi oikeus opintotukeen ja maksuttomaan oppilaitoksen kustantamaan ateriaan. Halutessaan työnantaja voisi kuitenkin tarjota opiskelijalle myös rahallista korvausta.

Koulutussopimus on osa ammatillisen koulutuksen reformia ja malli korvaisi nykyisen koulutusjärjestelmän työssä oppimisen kokonaisuuden. Koulutussopimus painottaisi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, ja osaamista täydennettäisiin oppilaitoksissa tarjottavalla opetuksella. Koulutuskokonaisuus räätälöitäisiin aina yksilöllisesti sekä opiskelijan oppimistarpeet että työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet huomioiden. Oppisopimus jäisi edelleen koulutussopimuksen rinnalle, mutta sitä yhtenäistettäisiin selvitysmiesten esityksessä kaikilta mahdollisilta osin koulutussopimuksen kanssa.

”Esitetty malli poistaa yrityksiltä esteitä tarjota nuorille mahdollisuuksia käytännön työssä oppimiselle”

Esitetty malli poistaa yrityksiltä esteitä tarjota nuorille mahdollisuuksia käytännön työssä oppimiselle. Koulutuksen päävastuun säilyminen oppilaitoksella laskee erityisesti pienten yritysten riskiä tarjota koulutussopimuspaikkoja. Nuoret hyötyisivät, kun koulutuspaikkoja olisi enemmän ja helpommin saatavilla, ja opinnoissa pääsisi nopeasti kiinni käytännön työelämään. Koulutussopimus myös mahdollistaisi koulutukseen hakeutumisen ja koulutuksen aloittamisen joustavasti ympäri vuoden.

”Koulutussopimus tarjoaa uuden työvälineen maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen”

Selvityshenkilöiden raportti antaa hyvän pohjan ammatillisen koulutuksen reformin jatkotyölle. Koulutussopimuksen myötä ammatillinen koulutus palvelee entistä monipuolisemmin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja tarjoaa laajemmin erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoja. Koulutussopimus tarjoaa myös uuden työvälineen maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen.

Sari Multala