Tulevaisuuden kulttuurikunnat: Kokoomuslainen visio kuntien kulttuuritehtäviin

Uutiset

Tulevaisuuden kuntien yksi keskeisimmistä tehtävistä on sivistyspalveluista vastaaminen. Näistä sivistystehtävistä merkittävä osa liittyy koulutukseen, mutta kulttuurilla on niin ikään tärkeä rooli kunnan toiminnassa. Kokoomus sivistyspuolueena huolehtii siitä, että kulttuurin moninainen merkitys kunnissa tunnistetaan. Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa sivistyneen yhteiskunnan tapaa kuvata ihmisyyttä ja yhteiskuntaa, sekä siirtää tietoa eteenpäin tuleville sukupolville. Kulttuuripolitiikkaa ei saa ajatella yksipuolisesti, vaan pitää ymmärtää kulttuurikentän laajuus ja monipuolisuus.

Taiteella on arvo sinänsä. Se kuvastaa ympäröivää yhteiskuntaa ja kertoo maailmasta, jossa elämme. Juuri taiteen tukeminen ja sen merkityksen ymmärtäminen erottaa sivistyspuolueen populistisesta toiminnassa. Taiteella on oma aineeton itseisarvonsa, eikä taidetta ja kulttuuria tule arvioida yksinomaan kaupallisen vaikuttavuuden mittareilla. Taide, teatteri, musiikki, kirjallisuus, arkkitehtuuri, sirkus ja monet muut kulttuurimuodot antavat elämyksiä ja edistävät tutkimustenkin mukaan hyvinvointia.

Kokoomus haluaa kulttuuripalveluiden olevan kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Kuntien vapaa-ajanpalveluissa piileekin mieletön mahdollisuus ennaltaehkäistä pahoinvointia tuottamalla elämyksiä, kokemuksia ja tukemalla yhteisöllisyyttä. Kulttuuripalvelut lisäävät yhteisön henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä vahvistavat alueellista identiteettiä.

Kunnille kulttuuripalvelut ovat tärkeitä kaupunki-identiteetin rakentajia, sekä vetovoimatekijöitä esimerkiksi matkailun näkökulmasta. Käynnissä oleva kulttuurin valtionrahoitusuudistus tuo kulttuurikentälle toivottavasti monia positiivisia muutoksia. Tämän Suomen teatteri-, orkesteri- ja museoverkostoa koskevan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on huomioida yhteiskunnan erilaisia kulttuurisia tarpeita laajemmin, varmistaa palveluiden alueellinen saatavuus ja monipuolisuus, sekä laajentaa rahoitusta koskemaan entistä kattavammin erilaisia ja eripituisia taidemuotoja.

Kunnilla on merkittävä rooli myös kulttuurilaitosten rahoittajina. Tulevaisuudessa vapaan kentän kulttuuritarjonnan monipuolisiin mahdollisuuksiin pitää kiinnittää enemmän huomiota.
Vapaiden taiteellisten ryhmien rooli on VOS –uudistuksen ydinkysymyksiä, mutta ne tulisi huomioida osana nykymuotoista kulttuuritarjontaa myös kunnissa.

Saara-Sofia Sirén,
Kansanedustaja (kok.), sivistysvaliokunnan jäsen

Haaste uusille kokoomuslaisille kuntapäättäjille:

1. Turvataan kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset kunnissa.
2. Toteutetaan taiteen prosenttiperiaatetta kuntien rakennushankkeissa.
3. Turvataan jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen asuinpaikasta riippumatta.
4. Turvataan riittävä taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien määrä kulttuurikasvatusta ja –harrastusta tukemaan.
5. Koordinoidaan kunnissa lasten ja nuorten harrastetoimintaa laaja-alaisesti heti koulupäivän jälkeen yhteistyössä koulujen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
6. Helpotetaan tapahtumien järjestämistä lupaprosesseja yksinkertaistamalla ja esimerkiksi sähköisten ilmoitusjärjestelmien avulla.
7. Muunnetaan mahdollisuuksien mukaan julkista tilaa kulttuurihubiksi yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden ja kulttuurialan yrittäjien kanssa.