Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista kovemmat rangaistukset – eduskunta hyväksyi yksimielisesti

Uutiset

Eduskunta on hyväksynyt yksimielisesti esityksen lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen on tyytyväinen eduskunnan antamasta vahvasta tuesta kiristyksille.

– Lapsia on suojeltava väkivallalta kaikin mahdollisin keinoin. Pidän lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia äärimmäisen vakavina ja törkeinä tekoina. Teot vaikuttavat uhrien asemaan pitkään heidän elämässään. Syylliset tulee saada tehokkaasti vastuuseen teoistaan ja rangaistusten tulee olla tuntuvia. Siksi pidän tärkeänä, että eduskunta sai käsiteltyä esityksen, jolla on tarkoitus kiristää näistä teoista annettavia rangaistuksia.

Nyt hyväksytyssä uudistuksessa rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin. Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4 – 12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella. Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta. Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivaltaa käyttäen tehtyjen raiskausten lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Esitetty säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Jatkossa voitaisiin arvioida nykyistä ankarammin vakavimpia tekoja, jotka eivät kuitenkaan täytä lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä.

Eduskunnalta vahva tuki aloitetulle seksuaalirikossääntelyn kokonaisuudistukselle

Eduskunta hyväksyi myös samalla lausumat, joilla annettiin vahva tuki oikeusministeri Häkkäsen linjauksesta aloitetulle seksuaalirikossääntelyn uudistamiselle.

– Kenenkään ei tule joutua pelkäämään fyysisen koskemattomuutensa puolesta. Jokainen teko, jolla loukataan seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on liikaa. Nämä teot ovat äärimmäisen vakavia loukkauksia ja niihin syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan.

Käynnistetyn uudistuksen tarkoituksena on sekä ajantasaistaa säädösten kirjoitustapa, että koventaa rangaistuksia. Uudistuksessa läpikäydään raiskaus- ja hyväksikäyttösääntelyn kokonaisuus, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi työssä on arvioitava rangaistusten ankaruutta. Uudistuksen tarkoituksena on erityisesti korottaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia.

– Aloitetussa uudistuksessa läpikäydään laajasti seksuaalirikossääntely. Ensinnäkin, uudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä̈. Se vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Toiseksi, uudistuksessa valmistellaan muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Lapsia on suojeltava kaikin keinoin. Kolmanneksi, uudistuksen tarkoituksena on korottaa erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Tarkoituksena on vahvistaa edelleen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaamista, Häkkänen toteaa.

Häkkänen pitää tärkeänä, että seksuaalirikossääntelyn uudistaminen viedään läpi ensi eduskunnassa mahdollisimman pian.

– Puolueet ovat nyt yksimielisiä uudistamisen tarpeesta ja siitä, että esitys tulee viedä läpi mahdollisimman pian. Pidän tärkeänä että tämä valmistelu priorisoidaan hallitusneuvotteluissa, jotta uudistus saadaan mahdollisimman nopeasti eduskunnan käsiteltäväksi, Häkkänen linjaa.

Eduskunta sai samalla käsiteltyä ministeri Häkkäsen rangaistusten kiristämisen ohjelman viimeisen osan. Siihen liittyen eduskunta on hyväksynyt lainmuutokset ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksien kiristämiseksi, yhdyskuntapalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi, rikoksenuusijoiden rangaistusten kiristämiseksi, vapautuvien vankien väkivaltariskin arvioinnin ja valvonnan laajentamiseksi ja sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamiseksi.