Paikka auki: Kokoomuksen eduskuntaryhmä hakee palvelukseensa talouspoliittista asiantuntijaa

Uutiset

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista asiantuntijaa

Talous­po­liit­ti­nen asiantuntija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti talous­po­li­tii­kan sekto­rista ja siihen liit­ty­västä valmis­te­lusta ja seuran­nasta.

Arvos­tamme erityi­sesti talous­po­liit­tista osaa­mista, mutta myös muiden poli­tii­kan sekto­rei­den tunte­mus katso­taan haki­jalle eduksi.

Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan tunte­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­tai­toa sekä valmiutta osal­lis­tua Kokoo­muk­sen poliit­tis­ten kannan­ot­to­jen valmis­te­luun.

Toivomme haki­jalta korkea­kou­lu­tut­kin­toa tai loppuvaiheessa olevia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Tarjoamme mielen­kiin­toi­sen ja haas­ta­van työn poli­tii­kan näkö­ala­pai­kalla.

Toivomme, että valit­tava henkilö voi aloit­taa tehtä­väs­sään huhtikuun 2020 puolivälissä / toukokuun 2020 alussa. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen vaali­kau­den loppuun 31.5.2023 asti.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa viimeis­tään tors­taina 27.2.2020 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoitteeseen sari.pellinen@eduskunta.fi Tehtävään valittavalle tehdään turvallisuusselvitys. Jättämällä hakemuksesi, annat suostumuksesi selvitykselle.

Lisä­tie­toja tehtä­västä antaa edus­kun­ta­ryh­män pääsih­teeri Mikko Kortelainen, mikko.kortelainen@eduskunta.fi, 050-301 8334