Jonoista hoitoon!

Uutiset

Jonoista hoitoon! Kokoomuksen keskustelualoite sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi.

Kokoomus haluaa keskittyä hoitoa ja hoivaa tarvitseviin ihmisiin ja heidän palveluihinsa. Nyt ei ole hallintohumpan aika. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmiin voidaan puuttua jo tänään. Täsmäratkaisuja on löydettävissä mm. hoitoonpääsyn nopeuttamisesta, ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä, tiedosta ja teknologiasta sekä kuntien yhteistyöstä.

Eiköhän tartuta toimeen! 

Mitä tekisimme?

1. Nopeuttaisimme hoitoon pääsyä

2. Antaisimme ihmisten vaikuttaa omiin palveluihinsa

3. Ottaisimme tiedon ja uudet teknologiset ratkaisut hyötykäyttöön

4. Pitäisimme huolta sote-ammattilaisten osaamisesta ja hyvinvoinnista

5. Turvaisimme vahvat palveluiden järjestäjät – ilman maakuntia

6. Turvaisimme sote-palveluiden kestävän rahoituksen

Mitä kokoomus tekisi?

1. Nopeuttaisimme hoitoon pääsyä

MITEN?

 • Tiukentaisimme hoitotakuuta. Vastaanotolle on päästävä nopeammin.
 • Takaisimme ihmisille oikeuden saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palveluntuottajan palveluun, jos hän ei saa tarvitsemaansa palvelua julkiselta puolelta hoitotakuun lupaamassa ajassa.
 • Paljon palveluita tarvitseville ikäihmisille ja esimerkiksi vammaisille tulisi mahdollisuus hyödyntää henkilökohtaista budjetointia.
 • Laajentaisimme terveysasemien aukioloaikoja ja lisätään etävastaanottoja.
 • Kehittäisimme kela-korvausta.  

MIKSI?

Tärkeintä on, että ihmiset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa kuin tarvitsevat – ja silloin, kun sitä tarvitsevat. Vaivojen kanssa odottelu heikentää elämänlaatua ja voi pitkittää sairauksia. Sairauksia on voitava ehkäistä ennalta. Kuntoutuksella taas varmistetaan, että ihminen toipuu, eikä joudu uudelleen hoitojonoon.

Mitä kokoomus tekisi?

2. Antaisimme ihmisten vaikuttaa omiin palveluihinsa

MITEN?

 • Tekisimme ihmisen oikeudesta osallistua ja vaikuttaa häntä koskevien palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen kiinteän osan palvelua. 
 • Lisäisimme ihmisten mahdollisuuksia seurata ja hallinnoida omia terveystietojaan.
 • Parantaisimme ihmisten vapautta valita palveluja henkilökohtaisesti tai tuetusti. 
 • Ottaisimme yksilön tarpeet nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi palveluiden kilpailutuksessa. 

MIKSI?

Palveluita eniten käyttävillä on nykyisin vähiten mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa. Se uhkaa syventää eriarvoisuutta. Ihmisillä pitää olla oikeus tehdä omaan hoitoonsa liittyviä valintoja. Itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle.

Mitä kokoomus tekisi?

3. Ottaisimme tiedon ja uudet teknologiset ratkaisut hyötykäyttöön

MITEN?  

 • Hyödyntäisimme tekoälyä ja bottiteknologiaa, jotta ihmiset löytäisivät nykyistä paremmin oikeat palvelut oikealla hetkellä. 
 • Vahvistaisimme arjen apua ja turvaa helppokäyttöistä teknologiaa lisäämällä.
 • Kehittäisimme ennakoivia palveluita.
 • Lisäisimme etäyhteydellä toteutettavia neuvonta- ja vastaanottopalveluita.
 • Varmistaisimme tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja päivittäisimme sote-tietojärjestelmien tietoturvallisuusvaatimuksia.
 • Rakentaisimme mallin, joka toisi terveyttä hyödyttävät digitaaliset ohjelmat ja laitteet korvattavuuden piiriin.

MIKSI?

Teknologiaa, tietoa, palveluiden digitalisaatiota ja tekoälyä ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden rakentamisessa. Uusia ratkaisuja myös syntyy koko ajan. Palveluiden käyttöönotossa ja kehittämisessä lähtökohta on oltava ihminen, palveluiden käyttäjä. Etäpalvelut parantavat palvelujen saatavuutta. Data auttaa tunnistamaan paljon palveluita käyttäviä asiakkaita sekä kehittämään ennakoivia ratkaisuja.

Mitä kokoomus tekisi?

4. Pitäisimme huolta sote-ammattilaisten osaamisesta ja hyvinvoinnista

MITEN?

 • Lisäisimme aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin.
 • Ottaisimme alalle hakeutuville uudelleen käyttöön soveltuvuustestit.
 • Varmistaisimme sote-alan ammattilaisille mahdollisuuden riittävään ja säännölliseen täydennyskoulutukseen.
 • Panostaisimme hyvään johtamiseen. Hyvä johto huolehtii, että henkilökunnalla on mahdollisuus keskittyä osaamista vastaavaan työhön.
 • Helpottaisimme sote-ammattilaisten kansainvälistä rekrytointia. 

MIKSI?

Vain osaava ja hyvinvoiva henkilöstö pystyy turvaamaan laadukkaat palvelut. Sote-palveluissa on jo nyt pula ammattilaisista ja tilanne pahenee entisestään tulevina vuosina. Huomion keskittäminen hyvään johtamiseen, työssä jaksamiseen ja erilaisiin urapolkuihin vahvistaa sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta. 

Mitä kokoomus tekisi?

5. Turvaisimme vahvat palveluiden järjestäjät – ilman maakuntia

MITEN?

 • Julkinen sektori vastaisi palveluiden järjestämisestä myös tulevaisuudessa. 
 • Kannustamme kuntia jatkamaan ja lisäämään palveluiden uudistamista yhteistyössä, vapaaehtoiselta pohjalta. 
 • Antaisimme kuntien ja kaupunkien hakea niille luontevat kumppanit ja yhteistyömallit, yksi malli ei sovellu kaikkialle.
 • Varmistaisimme, että kunnilla tai niiden yhteistyöelimillä on riittävä väestöpohja palveluiden järjestämiseksi.
 • Hyödyntäisimme palvelujen tuottamisessa niin julkisten, yksityisten kuin järjestöjen osaamista.
 • Parantaisimme kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötä ja kehittäisimme kuntayhtymien omistajaohjausta.

MIKSI?

Samaan aikaan, kun valtion tasolla on rämmitty hallintouudistuksen kanssa, paikallisesti on jo toteutettu merkittäviä paikallisen tason sote-uudistuksia. Kuntien yhteistyöllä ja paikallisilla uudistuksilla on saavutettu eri puolilla Suomea vahvempia palveluiden järjestäjiä. Suomessa on hyvin erilaisia alueita. Siksi tarvitsemme eri puolella Suomea erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä.

Mitä kokoomus tekisi?

6. Turvaisimme sote-palveluiden kestävän rahoituksen

MITEN?

 • Säilyttäisimme rahoituksen pohjana kuntien verotulot ja valtionosuudet, mutta kehittäisimme rahoituksen kannustavuutta.
 • Tukisimme kuntien mahdollisuutta tehdä panostuksia varhaisen vaiheen palveluihin, painopisteen siirtämiseksi kohti terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä.
 • Vahvistaisimme erityisesti paljon palveluita tarvitsevien kohdennettua tukea.
 • Tarkastelisimme kriittisesti kuntien lisääntyviä velvoitteita. Kunnille pitää jättää liikkumatilaa hakea paikallisesti toimivimpia ratkaisuja palvelujen järjestämiseksi.
 • Vahvistaisimme yritysten ja järjestöjen roolia sote-palveluiden tuottajina.

MIKSI?

Ilman kestävää rahoitusta ja kustannusten kasvun hillintää sosiaali- ja terveyspalveluita ei voida turvata tulevaisuudessa. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat parhaita tapoja pitää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia kurissa. Hyvät ja oikea-aikaiset peruspalvelut estävät ongelmien pahentumista. Julkisten, yksityisten ja järjestöjen kilpailu tuottajina parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja kustannusten hillintää.