Yritysten uusi alku: Kokoomuksen 30 keinoa suomalaisten yritysten pelastamiseksi

Uutiset

Edessämme voi olla iloinen kasvun 20-luku, jos uskallamme uudistua. Toiveikkaat uutiset rokotteesta luovat
uskoa käänteestä parempaan. Optimististen arvioiden mukaan suoja saadaan mahdollisesti jo kesään
mennessä. Se tarkoittaa elpymisen alkamista, uuden kasvun käynnistymistä. Meidän on teroitettava
kyntemme nyt. Kasvuun pääsemme kiinni vain, jos yrityksemme selviävät kriisistä, ja jos yrityksillä on kykyä
sekä halua investoida ja työllistää.

Epidemia ei kuulu tavanomaiseen yrittäjäriskiin. Kriisi ei ole yritysten osalta lähelläkään päättymistä.
Alkuvuonna sovitut vuokrien, lainojen ja verojen helpotetut maksujärjestelyt ovat päättymäisillään, vaikka
liiketoiminta ei ole vielä käynnistynyt. Kasvuun investoimisen kyky on heikentynyt oleellisesti, kun
lainottokyky on käytetty koronasta selviämiseen. Tuhansien yrittäjien elämäntyö uhkaa kaatua turhaan.
Kymmenet tuhannet työpaikat uhkaavat tuhoutua pysyvästi.

Jo sovittujen poikkeuksellisten tukitoimien jatkolle on edelleen vahvat perustelut. Uusia on myös luotava.
Uudelle kasvulle on rakennettava kestävä, markkinaehtoinen pohja. Toisaalta jokaiselle on taattava
mahdollisuus uuden liiketoiminnan nopeaan käynnistämiseen, edellisen kaatuneen liiketoiminnan sitä
estämättä. Talouteemme tarvitaan lisää uudistumiskykyä. Toimeliaita yrittäjiä ei Suomessa liikaa ole.
Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.

Kokoomus esittää 30 keinoa yritysten tilanteen helpottamiseksi. Budjettivaikutteisten keinojen
rahoitukselle on esitetty keinot Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa. Osa keinoista on väliaikaisia. Osa
uudistuksista tulee tehdä pysyvästi. Toimenpiteillä tuetaan yrityksiä ja yrittäjiä akuutista kriisistä
selviämiseksi. Uudistuksilla vahvistamme yritysten uskoa tulevaan sekä kykyä investoida ja työllistää.
Ehdotukset ovat osa kokoomuksen Toivon polkua; reittiä kriisistä parempaan huomiseen.

Tuetaan yrityksiä: kannetaan yritykset ja yrittäjät akuutin kriisin ylitse ilman tarpeettomia pysyviä
menetyksiä.

 1. Jatketaan verojen helpotettuja maksujärjestelyjä kesäkuulle.
 2. Lasketaan helpotettujen verojen maksujärjestelyn piirissä olevien velkojen korko nollaan.
 3. Otetaan käyttöön yritysten takautuva tappiontasaus- eli niin sanottu carry-back-järjestelmä.
 4. Jatketaan yrittäjien oikeutta päästä työmarkkinatuelle kesäkuulle asti.
 5. Annetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle mahdollisuus valvoa maksuehtolainsäädännön
  noudattamista kohtuullisten maksuaikojen turvaamiseksi, jotta suuret yritykset noudattaisivat lain
  mukaista 30 päivän maksuaikaa.
 6. Jatketaan päätöstä lyhentää työnantajan vastuuta lomautuksesta (nyt 1 viikko) ja toisaalta
  työntekijän oikeus saada lomautuskorvausta ilman omavastuuaikaa.
 7. Sallitaan toiminimiyrittäjille lastenhoidon kustannusten vähentäminen verotuksessa muiden
  yhtiömuotojen tavoin.
 8. Tehdään koronaturvallisen matkustamisen järjestelyt mahdolliseksi ja tuetaan turvallista
  matkustuselinkeinoa.
 9. Lasketaan ravintoloiden arvonlisävero 24 %:sta ravintolaruoan tasolle 14 %:n ja tuetaan pahoin
  kärsinyttä ravintola-alaa.
 10. Sallitaan ulkomaisten pienpanimoiden lisäksi myös suomalaisille pienpanimoille ulos- ja etämyynti.
 11. Sallitaan ravintoloille enintään viinin vahvuisten alkoholituotteiden ulos- ja etämyynti.
 12. Hyödynnetään voimakkaammin alueellisia ravintolarajoituksia niin, että rajoitukset ovat aidosti
  oikeasuhtaisia alueelliseen epidemiatilanteeseen nähden, eikä tarpeettomasti rajoiteta
  liiketoimintaa tai signaloida potentiaalisille ravintola-asiakkaille vaaraa, jota todellisuudessa ei ole.
 13. Rajoitetaan vain sellaista kokoontumista, jossa tutkitusti on tartuntaketjuja vain niillä alueilla, joissa
  epidemia on vaarallisessa vaiheessa.

  Yritysten ja yrittäjien uusi alku: jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.

 14. Helpotetaan yrityssaneeraukseen pääsyä ja tuetaan yritysten maksuvalmiutta.
 15. Luodaan pikayrityssaneeraus nopean yritysten tervehdyttämisen mahdollistamiseksi.
 16. Yhdistetään konkurssi- ja velkajärjestely peräkkäisiksi tehokkaiksi prosesseiksi.
 17. Muutetaan maksuhäiriömerkintöjen menettelyä, jotta koronaan kompastuneen yrityksen historia
  ei estä yrittäjän uutta alkua. Uudistetaan viranomaisprosesseja niin, että konkurssi ei estä
  viranomaisrekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin pääsyä, starttirahan saamista tai
  elinkeinoluvan saamista.
 18. Asetetaan yrityssaatavien perintäkuluille enimmäismäärät.
 19. Lyhennetään ja yhdenmukaistetaan maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja ottaen huomioon
  myös velkojien intressit.

  Markkinaehtoiseen kasvuun: tehdään tilaa yritysten markkinalähtöiselle toimeliaisuudelle, työllisyydelle, investoinneille ja kuluttajalähtöiselle elvytykselle.

 20. Toteutetaan reilu paikallinen sopiminen lakiteitse koskemaan kaikkia, myös järjestäytymättömiä,
  yrityksiä. Järjestäytymättömissä yrityksissä työntekijöiden enemmistölle taataan mahdollisuus
  valtuuttaa luottamusvaltuutettu tai osa henkilöstöä edustamaan heitä työsuhteita koskevissa
  asioissa.
 21. Yrityksille annetaan mahdollisuus jakaa vuosilomaa joustavasti vuoden aikana jaksoihin
  lomautuspäivien minimoimiseksi, taaten kuitenkin oikeus vähintään yhteen yhdenjaksoiseen
  lomajaksoon.
 22. Oppisopimustoiminnan työehdot vapautetaan nuorten ja uranvaihtajien tehokkaamman
  työllistymisen ja työssäoppimisen takaamiseksi. Otetaan mallia germaanisista maista.
 23. Lisätään kansainvälistä rekrytointia poistamalla saatavuusharkinta. Luodaan yrityksille
  sertifiointijärjestely, jolloin luotettavana pidetty työnantajayritys saa uudelle työntekijälle työluvan
  nopeutetussa menettelyssä.
 24. Myönnetään automaattisesti kahden vuoden työlupa jokaiselle Suomessa korkeakoulututkinnon
  suorittaneelle ja mahdollistetaan pysyvästi ulkomaisen työntekijän oikeus vaihtaa työnantajaa jo
  ensimmäisen vuoden aikana.
 25. Yritysten investointien nopeuttamiseksi ilmoitusmenettelyn piiriin siirretään jo toimivien yritysten
  muutos- ja laajennushankkeet (siirtäisi noin 1/3 nopeampaan ilmoitusmenettelyyn).
 26. Sujuvoitetaan kaava- ja lupaprosesseja. Maanomistajan tai hankkeesta vastaavan kaava-aloite on
  käsiteltävä ripeästi.
 27. Tehdään mahdollisimman monen lupakortin suorittaminen sähköisesti mahdolliseksi.
 28. Parannetaan vientiteollisuuden kilpailukykyä ja parannetaan logistiikan tehokkuutta poistamalla
  väylämaksut kokonaan.
 29. Luodaan kotitalouksille ostovoimaa: alennetaan tuloveroja 800 miljoonalla.
 30. Laajennetaan kotitalousvähennystä tukemaan kiertotaloutta huolto- ja korjaustöhin sekä
  toteutetaan yli 75-vuotiaiden superkotitalousvähennys. Malli on yhdistelmä kotitalousvähennyksen
  parantamista, laajentamista ja enintään 1200 euron tuesta niille, joilla ei ole verotettavaa tuloa.