Pohjoismaiset puoluejohtajat: Vahva Eurooppa tarvitsee yhtenäistä Pohjolaa

Uutiset

Pohjoismaiset keskustaoikeistolaisten puolueiden puheenjohtajat vaativat, että pohjoismainen yhteistyö asetetaan etusijalle tulevina vuosina. Puoluejohtajien yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin tänään kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa kirjoituksen julkaisi Hufvudstadsbladet.

Suomen kokoomuksen Petteri Orpo, Norjan pääministeri Erna Solberg, Ruotsin moderaattien Ulf Kristersson, Tanskan konservatiivien Søren Pape Poulsen ja Islannin konservatiivien Bjarni Benediktsson kirjoittavat, että pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan kasvattaa alueen kilpailukykyä, johtaa Euroopan vihreää siirtymää ja lisätä alueen turvallisuutta.

”Koronapandemia on asettanut kaiken kansainvälisen yhteistyön kovalle koetukselle. Pohjoismainen yhteistyö on aina ollut tärkeää maissamme, ja pandemian jälkeen yhteistyön merkitys tulee korostumaan entisestään. Yhteistyön sujuvuudella on suuri merkitys maidemme menestymiseen tulevina vuosina”, Petteri Orpo sanoo.

”Pohjoismaiden tulee jatkossakin olla houkutteleva investointikohde. EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailukyvyn, kehityksen ja avoimuuden vaaliminen on tärkeä yhteinen tehtävämme. Pohjoismaisten EU-jäsenvaltioiden äänen on kuuluttava selkeästi talous- ja rahapolitiikan muotoiluun ja vapaakauppaan liittyvissä asioissa”, puoluejohtajat kirjoittavat. 

Puoluejohtajien mukaan ilmastopolitiikka on yksi alue, jossa Pohjoismaat voivat vauhdittaa muuta Eurooppaa esimerkiksi hiilidioksidin varastointia koskevissa kysymyksissä.

”Pohjoismaisten EU-jäsenvaltioiden on edistettävä EU:n päästökaupan tiukennettuja vaatimuksia. Meidän mielestämme taksonomiaa on muokattava siten, että fossiiliton energiantuotanto ja metsätalous luokitellaan kestäviksi investoinneiksi”, Petteri Orpo sanoo.

Puoluejohtajat pitävät tärkeänä, että alueen kriisivalmiutta koordinoidaan yhdessä paremmin seuraavan kriisitilanteen varalta. Pohjoismaisen yhteistyön syventäminen on tässä tärkeää, ja sen tulisi heijastua myös viranomaistemme välisiin suhteisiin. Lisäksi pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä on tärkeä merkitys pitkän aikavälin turvallisuuden luomiseksi alueella.

”NATO:n merkitys ja läsnäolo Euroopan tällä nurkalla on tärkein kynnys rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin vaalimisessa. Meidän on syvennettävä hybridi- ja kyberasioiden parissa tehtävää yhteistyötä”, puoluejohtajat kirjoittavat.

Petteri Orpo tapaa tänään etäyhteyden välityksellä pohjoismaiset puoluejohtajakollegansa. Kokoukseen osallistuvat lisäksi Baltian maiden konservatiivipuolueiden puheenjohtajat. Kokouksen pääaiheina ovat tilanne Venäjällä, kyberturvallisuus ja transatlanttiset suhteet.  

Puoluejohtajien yhteiskirjoitus (ruotsiksi), julkaistu Hufvudstadsbladetissa 1.3.2021:

Ett starkt Europa behöver ett enat Norden

Det nordiska samarbetet är inte bara viktigt för våra länder. Inom många områden utgör vår region och vårt samarbete en förebild för övriga Europa och världen.

Norden ska också i fortsättningen stå stark i en global konkurrens som kommer öka i tempo efter pandemins svåra prövningar. Här krävs en stark förmåga i våra länder att möta utmaningar gemensamt. Under det senaste året har vi sett hur människor och företag drabbats av gränshinder och resebegränsningar som uppstått i pandemins spår. Under åren framför oss måste det nordiska samarbetet prioriteras högt. Arbetspendling och gränshandel ska vara en naturlig del av människors vardag i våra länder. Därför måste vi få pandemin under kontroll och vaccin till befolkningen.

Det nordiska samarbetet är inte bara viktigt för våra länder. Inom många områden utgör vår region och vårt samarbete en förebild för övriga Europa och världen. För att Norden ska stå stark i framtiden vill vi lyfta tre byggstenar för ett vitaliserat nordiskt samarbete.

Nordiskt samarbete för jobbskapande och tillväxt. När den globala konkurrensen ökar ställs stora krav på vår anpassningsförmåga och ett nordiskt samarbete med tydlig inriktning mot innovation och konkurrenskraft. En välfungerande nordisk infrastruktur som baserar sig på fri rörlighet har stor betydelse för vår tillväxt, inte minst i gränsregionerna.

En hög grad av ekonomisk frihet och reformer för konkurrenskraft är en kurs som måste fortsätta följas även efter pandemin. Det är också helt avgörande att vi fortsätter vara en attraktiv miljö för investeringar i ny teknologi. Tilliten, de goda offentliga finanserna och näringslivets konkurrenskraft är vårt gemensamma mål.

En viktig gemensam uppgift är också att värna EU:s inre marknad och dess konkurrenskraft, utveckling och öppenhet. De nordiska EU-medlemmarna måste utgöra en tydlig röst i frågor om finanspolitikens utformning och frihandeln.

Nordiskt ledarskap i den gröna omställningen. För att Nordens roll som föregångare ska behållas krävs det att vi även i framtiden förmår producera ren el, när våra ekonomier och samhällen elektrifieras i snabb takt. Nordiskt samarbete kring forskning såväl som infrastruktur kan stärka denna trend.

Klimatpolitiken utgör också ett område där Norden kan driva på övriga Europa, exempelvis i frågor om koldioxidlagring. De nordiska medlemsstaterna ska också vara pådrivande för skärpta krav i utsläppshandeln i EU så att klimatmålet nås effektivt, samt att klimatnyttan maximeras i återhämtningsfonden. Taxonomin måste utformas så att fossilfri energiproduktion och skogsbruk klassas som hållbara investeringar.

Ett Norden som levererar trygghet. Krisberedskap och lagerhållning måste samordnas bättre vid nästa kris och utgör ett viktigt område för ett fördjupat nordiskt samarbete. Ett välfungerande samarbete behöver också prägla relationerna mellan de olika myndigheterna i våra länder.

På samma sätt utgör det nordiska försvarssamarbetet en viktig plattform för långsiktig trygghet i våra länder. Det nordiska och inte minst det nordisk-baltiska samarbetet är av stor betydelse i en tid av nya säkerhetspolitiska utmaningar i Arktis såväl som i Östersjön. Natos roll och närvaro i vår del av Europa utgör den viktigaste tröskeln för värnandet av fred, stabilitet och välstånd i våra länder. Samarbetet i hybrid- och cyberfrågor behöver fördjupas.

Nordens förmåga att vara med och sätta internationella normer och standarder utifrån våra värderingar och intressen bör inte bortses och bör främjas genom ett ökat gemensamt nordiskt agerande i utrikesrelationerna, Vi har ett gemensamt ansvar att stärka den regelbaserade världsordningen, demokratin och mänskliga rättigheter.

Ett starkare samarbete mellan våra länder under åren som kommer är avgörande för vår gemensamma framgång. De hinder som uppstått mellan våra länder måste rivas och samhörigheten stärkas. Våra intressen och värderingar måste värnas. Som ledare för de moderata partierna i Norden tar vi dessa uppgifter på stort allvar.

Petteri Orpo, partiledare, Samlingspartiet

Erna Solberg, statsminister, partiledare, Høyre, Norge

Ulf Kristersson, partiledare, Moderaterna, Sverige

Søren Pape Poulsen, partiledare, Konservative, Danmark

Bjarni Benediktsson, partiledare, Självständighetspartiet, Island