Työvoima liikkeelle – Kokoomuksen 15 keinoa työvoimapulan helpottamiseksi

Uutiset

Suomessa on käynnissä talouden kasvupyrähdys. Koronan jälkeisessä noususuhdanteessa Suomen talouden rakenteelliset ongelmat tulevat esiin.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 316 200 työtöntä työnhakijaa. Samaan aikaa oli avoinna 145 300 työpaikkaa (TEM Työllisyyskatsaus kesäkuu 2021). Suomessa on laaja työvoiman kohtaanto-ongelma, jossa työ ei löydä tekijäänsä, eikä tekijä työtä. Kestävään talouskasvuun kiinni pääsemisen ja julkisen talouden tasapainottamisen kannalta työllisyyden vahvistaminen on välttämätöntä.

Mikäli osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla, jäävät kasvukauden investoinnit toteuttamatta. Suomen talouskasvu on noususuhdanteesta huolimatta Euroopan komission mukaan EU-maiden heikointa. Jos investoinnit jäävät toteutumatta, jää kasvupyrähdys lyhyeksi.

Ilman uusia merkittäviä päätöksiä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan tavoite jää toteutumatta. Tähän mennessä hallituksen päätösten vaikutus jää vain -2 – +403 miljoonaan euroon, kun tavoite oli 2000 miljoonaa. Silti hallitus aikoo loppuvaalikauden aikana tehdä päätöksiä ainoastaan 110 miljoonan euron vaikutusten edestä. Hallitus sysää koko talous- ja työllisyyspolitiikan työn seuraavien hallitusten harteille.

Kokoomus esittää 15 keinoa kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Osa toimista on nopeasti toteutettavissa, jotka helpottavat kasvavaa työvoimapulaa nopeasti. Osa ratkaisuista on rakenteellisia uudistuksia, joiden vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä. Käynnistämällä uudistukset nyt tuetaan suunnitteilla olevia investointeja, tuetaan talouden palautumista koronakuopasta ja vahvistetaan Suomen talouden pitkän aikavälin vaatimatonta kasvupotentiaalia.

Osaamista kehittämällä uusia mahdollisuuksia lähtökohdista riippumatta

 • Vahvistetaan työelämälähtöistä opiskelua. Kannustetaan työnantajia hyödyntämään koulutussopimusta, joka on joustava tapa järjestää työelämässä oppimista. Oppisopimuskoulutuksesta on myös tehtävä työnantajille houkutteleva koulutuksen järjestämismuoto.
 • Resursseja on lisättävä nopeasti korkeakoulujen muunto- ja täydennyskoulutuksiin. Opintosisälllöt tulee suunnitella yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa, jotta kriittiset osaamistarpeet tulevat huomioiduksi. Nopeat muunto- ja täydennyskoulutukset ovat tutkintoon johtavaan koulutukseen verrattuna nopeampi tapa saada kohdennetusti tarvittavaa osaamista ripeästi työmarkkinoille.
 • Akuuttiin työvoimapulaan voidaan vastata järjestämällä työvoimakoulutuksena yritysten tarpeista lähteviä lyhyitä kohdennettuja koulutuksia henkilöille, joilla ei vielä ole olemassa työpaikkaa. Nopean räätälöidyn koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet aloittaa työskentely halutulla tarvealalla.

Joustavat työmarkkinat ja palvelut työntekijän turvana

 • Kokoomus haluaa mahdollistaa aidon ja reilun paikallisen sopimisen kaikilla työpaikoilla. Työehtosopimukset määrittelisivät jatkossakin työsuhteen minimiehdot. Muista asioista voidaan sopia työpaikoilla, kun työnantajan ja työntekijän välinen luottamus on kunnossa. Jos yhteistä ymmärrystä ei löydy, noudatettaisiin työehtosopimusta. Paikallisen sopimisen lisääminen parantaa työmarkkinoiden tehokkuutta ja kasvattaa tuottavuutta. Paikallisen sopimisen on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä ansiotason nousuun.
 • Aina työ ei löydä tekijäänsä tai tekijä työtä tai ongelmana on katvealueet osaamisessa. Yksilöllinen ja riittävästi resursoidut työvoimapalvelut ovat työmarkkinoiden reformoimisen edellytys hallituksen aktiivimallin toimeenpanossa. Jokaisen tarina ja tuen tarve on ainutlaatuinen. Siksi toimivat ratkaisut syntyvät yksilötasolla.

Työn vastaanottamisesta kannattavaa

 • Työttömyystukien ja yritystukien korona-ajan poikkeuksista on irtaannuttava heti, kun se on mahdollista. Nousukaudelle ulottuvat tukien korotukset rajoittavat työvoiman saantia ja jarruttavat investointeja. Pitkittyvät työttömyysjaksot heikentävät erityisesti nuorten ja matalapalkka-aloilla työskentelevien tuloja.
 • Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva. Turvan parantaminen työttömyysjakson alusta parantaa työntekijän muutosturvaa. Se pehmentää laskua työttömyysjaksolle ja helpottaa siirtymistä uusiin haasteisiin. Korkean työttömyysturvan vastineeksi työnhakijalta tulee voida edellyttää aktiivisuutta työnhaussa ja osaamisen kehittämisessä.
 • Tukijärjestelmän kannustinloukkujen purkaminen täytyy ripeästi saada käyntiin. Toimeentulotuen maltillinen omavastuu tulee palauttaa ja tarkistaa tuen taso. Yleinen asumistuki muodostaa kannustinloukkuja ottaa vastaan kokopäiväistä työtä. Siksi kokoomus esittää yleisen asumistuen indeksikorotuksen jäädyttämistä. Muutoksella tavoitellaan kannustinongelman helpottamista. Kokoomus myös käynnistäisi laajemman yleisen asumistuen uudistuksen, jolla purettaisiin kannustinloukkuja.
 • Työn verotuksen ja kireän veroprogression keventäminen parantaa työnteon kannattavuutta. Kireä työn verotus on Suomen verojärjestelmän suurimpia heikkouksia. Monesti työntekijän kannattaa valita kireän progression vuoksi vapaa-aika lisätyön tekemisen sijaan.
 • Nostetaan opintotuen tulorajoja 50 prosentilla. Uudistus lisäisi nopeasti opiskelijoiden työn tarjontaa. Opiskelijan ei tiukkojen tulorajojen vuoksi usein ole kannattavaa ottaa tarjottua ja muuten hyödyllistä työtä vastaan, kun palkka leikkaa opintotukea suoraan.

Kansainvälisen rekrytoinnin ohjelma

 • Usein tarvittavaa osaamista ei yksinkertaisesti maan sisältä löydy. Turvataan riittävät resurssit oleskelulupien ripeään käsittelyyn ja päätösprosessin automatisointiin. Kolmen ministeriön alle hajautunut työlupaprosessi on koottava yksiin käsiin yhteen kansainvälisen rekrytoinnin virastoon.
 • Nopean työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sertifioiduille yrityksille tulee luoda nopea kahden viikon lupamenettely. Nopeutetun lupaprosessin piiriin pääsyn ehdoksi asetettaisiin tiukka omavalvonta ja raportointivelvollisuus. 
 • Suomessa opiskelee tuhansia ulkomaalaisia opiskelijoita, joista valmistuttua jää Suomeen vain murto-osa. Valmistuvalle kansainväliselle opiskelijalle on myönnettävä automaattisesti pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen. Lisäksi on luotava malli, jossa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleet opiskelijat voivat vähentää verotuksessa Suomeen töihin jäädessään maksamansa lukukausimaksut.

Tutustu kokoomuksen kansainvälisen rekrytoinnin ohjelmaan täältä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

 • Ekonomistit ovat jo vuosia suositelleet asuntokaupan varainsiirtoveron poistamista yhtenä tehokkaimpana keinona parantaa työvoima liikkuvuutta. Kokoomuksen mielestä asuntokaupan varainsiirtovero tulee poistaa riittävällä siirtymäajalla ja kompensoidaan se joko säätämällä pitkälle ajalle jaksottuva, olennaisesti matalampi vero tai vaihtoehtoisesti korottamalla vähemmän haitallisia veroja. Uudistuksen vaikutukset tulee kattavasti selvittää ennen ratkaisevia päätöksiä.
 • Kannustetaan kasvavia kaupunkiseutuja riittävään asuntotuotantoon hyödyntämällä Asuntorahaston varoja kasvua tukevien miljardiluokan liikenneinfrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama asiantuntijaselvitys asuntopolitiikasta on suositellut rahaston varojen ohjaamista kaupunkirakennetta kehittävien ja asumista edistävien liikennehankkeiden rahoitukseen. Asuntorahaston varoja käyttämällä voitaisiin purkaa asuntorakentamisen pullonkauloja.

Euroopan komissio, Summer 2021 Economic Forecast: Reopening fuels recovery https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto, Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta 18.6.2021 https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/06/VTV-Finanssipolitiikan-valvonnan-arvio-julkisen-talouden-hoidosta-kevat-2021.pdf