Vestman: Kotoutumispolitiikkaan on tehtävä muutos

Uutiset

Erään alakoulun oppilaista lähes 70 prosentilla on suomi toisena kielenä – yhteinen kieli on Youtube-englanti. 

Tässä koulussa on nähtävissä jengiytymistä. Pahoinpitelyjä on jopa viikoittain, niitä masinoidaan somessa. Oppilaat voivat alistaa toisiaan, käskeä suutelemaan kenkiä.

Vanhempien voi olla vaikea kohdata lastensa ongelmia kielimuurin tai kunniakulttuurin takia.

Kuvaus ei ole Ruotsin lähiöistä vaan Suomen pääkaupunkiseudulta. Kasautuvien ongelmien lähiöiden todellisuudesta kärsivät myös yhteiskuntaamme sopeutuneet maahanmuuttajataustaiset perheet.

Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on 2,5-kertainen ja työllisyysaste kymmenenneksen matalampi suomalaistaustaisiin nähden. Lähtömaiden välillä on merkittäviä eroja. Lähi-idästä ja Afrikasta humanitaarisin perustein tulleiden työllisyysaste on erittäin matala ja sosiaalitukiriippuvuus korkeaa.

Kotoutumisaikana vain kolmannes saavuttaa perustason suomen tai ruotsin kielessä. Monet vaativat tulkkia vuosia. Epäonnistuneen maahanmuuton lieveilmiöt, kuten segregaatio ja jengiytyminen, ovat voimistuneet.

Kokoomus katsoo, että kotoutumispolitiikkaan on tehtävä muutos. Ongelmat on ratkaistava. Kotoutujan oikeuksia ja yhteiskunnan vastuuta korostavasta järjestelmästä on siirryttävä kohti kotoutujan velvollisuuksia ja omaa vastuuta. 

Jokaisen Suomeen jäävän on suunnattava – tarvittaessa opiskelun kautta – töihin. On elätettävä itsensä ja perheensä. On opittava kieli. On noudettava maamme sääntöjä. Muutoin henkilön on palattava lähtömaahansa. 

Kotoutumisen selonteon tavoitteena on, että maahanmuuttajien osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja osaamistaan hyödyntää. Tavoitteet ovat hyviä.

Ongelma vain on, että konkreettiset toimenpiteet jäävät selonteossa vähiin. Tähän kiinnittää mietinnössään huomiota myös hallintovaliokunta.

Kuvaavaa on, ettei selonteon 130 sivulla sanota kertaakaan selkeästi, mitä maahanmuuttajan pitää itse tehdä. Sanaa ”velvoite” hallitus käyttää viittamaan vain viranomaisten tai valtion vastuisiin.

Kokoomus on pettynyt, ettei hallitus ottanut vakavasti eduskunnan tehtävänantoa uudistaa kotoutumispolitiikkaa. Edellytämme, että konkreettiset, kotoutumisen takaavat toimet sisällytetään selonteon toimeenpanosuunnitelmaan.

Suomessa asui vuonna 2020 noin 280 000 ulkomaan kansalaista ja noin 440 000 ulkomaalaistaustaista. Se, miten kotoutuminen onnistuu, on valtavan mittaluokan kysymys. Passivoivalla järjestelmällä lannistetaan niitäkin, joiden kotoutumisennuste on hyvä.

Onnistunut, valikoiva maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys: Ilman sitä työikäinen väestö pienenee vuosikymmenen aikana 150 000 henkilöllä. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja saadaan turvattua, tarvitsemme ulkomailta lisää osaavia ihmisiä.

Työperäistä maahanmuuttoa ei kuitenkaan pidä edistää romuttamalla turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta, kuten hallitus on toiminut. Kokoomuksen mielestä työperäisen ja kansainvälistä suojelun kaistat on pidettävä tiukasti erillään. 

Työ ja kieli ovat kokoomuslaisen vaihtoehdon keskiössä. Työnsyrjään on päästävä kiinni heti oleskeluluvan alettua. Työssä maahanmuuttaja oppii ymmärtämään yhteiskuntaamme ja saa osallistua sen ylläpitämiseen. 

Pysyvästi maahan jääville kieli on toinen avain yhteiskuntaan. Kielikoulutukseen on taattava nopea pääsy. Sen laatua ja vaikuttavuutta on parannettava. Vastaavasti oikeutta tulkkaukseen on rajattava. Työssäolo tukee kielen oppimista.

Kokoomus haluaa muuttaa sosiaaliturvan työntekoon ja kielenoppimiseen kannustavaksi. Maahanmuuttajan sosiaaliturvan tulee olla kotoutumisjakson alussa muuta väestöä matalampi. Tukitaso tulee kytkeä kotoutumisohjelman tulokselliseen suorittamiseen.

Kannatamme lisäksi tukikaton selvittämistä. Työnteon on oltava aina kannattavampaa kuin tuilla eläminen.

Kokoomuksen tavoin hallintovaliokunta penää sitä, että kotoutumisen velvoittavuutta lisätään. Hallintovaliokunta korostaa aivan oikein kielen oppimisen merkitystä.

Valiokunnassa kokoomus esitti, että hallitus velvoitettaisiin toimiin pitkäaikaisen tulkkauspalveluoikeuden rajaamiseksi sekä kielitaitovaatimuksen säätämiseksi pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi. Hallituspuolueet eivät tätä kannattaneet.

Kokoomuksen mielestä pysyvä oleskeluoikeus Suomessa tulee antaa vain niille, jotka osoittavat työllään tai opiskelullaan sekä riittävällä kielitaidollaan kotoutuneensa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen kannanottoehdotuksen.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista