Puoluehallitus 25.5.2022…

Uutiset

Puoluehallitus 25.5.2022

Kokoomuksen päihdepoliittiset linjaukset

Yleistä

Tämä puoluehallituksen linjaus sisältää yleiset periaatteet, joiden perusteella kokoomus määrittelee suhtautumistaan päihdyttäviin aineisiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Linjaus on tarkoitettu tukemaan kannanmuodostusta yksittäisissä kysymyksissä, kun sellaisia tulee ajankohtaisiksi. Se perustuu ajattelutavaltaan puolueen voimassa oleviin periaate- ja tavoiteohjelmiin.

Kokoomuksen päihdepolitiikan keskeisimmät tavoitteet ovat

 1. Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen hillitseminen ja torjunta
 2. Päihteettömän elämäntavan tukeminen niin ongelma- kuin satunnaiskäyttäjien kohdalla sekä matalan kynnyksen päihdepalveluiden saatavuuden ja hoitoon pääsyn parantaminen
 3. Lasten ja nuorten suojeleminen päihteiltä kaikessa toiminnassa
 4. Päihteisiin liittyvän syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien vähentäminen
 5. Päihteisiin liittyvän rikollisuuden vähentäminen ja torjunta sekä päihteisiin liittyvien turvallisuusongelmien ratkaiseminen
 6. Lainsäädäntömuutoksissa oikeus- ja terveystaloustieteellisten näkökohtien sekä yksilön- ja elinkeinovapauden oikeanlainen tasapainottaminen.

Terveyden edistämisen näkökulma

Kokoomus haluaa ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihteiden käyttäjille tulee mahdollistaa matalalla kynnyksellä pääsy vieroitukseen. Auttaviin palveluihin on saatava yhteys välittömästi. Päihdesairaus ei saa olla myöskään este siihen liittyvien tai jopa siihen altistavan mielenterveysongelman hoitamiselle.

Kokoomus haluaa parantaa ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön kokonaisuutta, sekä varmistaa palveluiden nivoutumisen sujuvaksi osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ehkäisevää päihdetyötä on tehtävä valtakunnallisesti kaikessa lasten ja nuorten toiminnassa. Myös päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita, joita tehdään hyvinvointialueilla niin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kuin lastensuojelussa, on parannettava.

Tuemme riippuvuudesta eroon päässeitä päihteettömän elämäntavan ylläpidossa. Lähtökohtana on yksilön oma tahto päästä eroon päihteiden käytöstä. Yhteiskunnan kokonaisedun ja myös yksilön kannalta perusteltua on, että tällaista tahtoa ja motivaatiota synnytetään, tuetaan ja vahvistetaan erilaisilla mahdollisimman vaikuttavilla keinoilla.

Sivistyneessä yhteiskunnassa riippuvuussairauksista kärsiviä ihmisiä kohdellaan inhimillisesti. Palveluilla on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä olosuhteet siten, että päihteiden käyttöön liittyvät terveydelliset, sosiaaliset ja turvallisuuteen liittyvät negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Oikeudellisia ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia

Osa ihmisistä päätyy päihderiippuvaisiksi riippumatta siitä, millaisia sääntelytoimia tai muita yhteiskunnallisia toimia tehdään tämän estämiseksi. Yhteiskunnallisen kontrollin, tuen ja ohjauksen on perusteltua kohdistua ensisijaisesti siihen osaan ihmisistä, joilla ei ole riittäviä omia elämänhallinnan voimavaroja päihteiden käytön pitämiseen ongelmia aiheuttamattomissa rajoissa.  

Kysymyksessä rajanvedosta laillisten ja laittomien päihteiden välillä kussakin tapauksessa on viisasta tarkastella kansainvälistä kehitystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtävien ratkaisujen vaikutuksia niin sosiaaliselta, terveydelliseltä kuin taloudelliseltakin kannalta. Ratkaisut on tehtävä aidosti laaja-alaisen asiantuntijatiedon pohjalta siten, että kunkin sääntelyratkaisun hyödyt ylittävät siitä syntyvät haitat.

Päihteisiin liittyvän rikollisuuden torjunnassa ensisijaisina kohteina ovat kansainvälinen ja järjestäytynyt rikollisuus sekä laittomien päihteiden organisoitunut levittäminen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoittavat tällaista, osallistuvat myös monenlaiseen muuhun lainvastaiseen toimintaan kuten omaisuus- ja väkivaltarikoksiin sekä ihmiskauppaan. Lisäämme tullin, rajavartiolaitoksen ja poliisin voimavaroja ja toimivaltuuksia huumeiden salakuljetuksen ja kaupan paljastamiseksi ja tekijöiden löytämiseksi. Nykyisten kriminalisointien säilyttäminen edesauttaa mahdollisuuksia saada kiinni kansainvälisesti toimivia järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita.

Tavoitteeksi on asetettava kokonaan päihteettömät vankilat ja toteutettava tarvittavat lakimuutokset, jotta sen toteutumista pystytään valvomaan mahdollisimman tuloksekkaasti. Tämä tarkoittaa vahvempia konkreettisia keinoja estää sekä huumeiden salakuljetusta ulkopuolelta vankiloihin että niiden levittämistä vankiloiden sisällä. Rikollisuuden torjunnassa keskeisten viranomaisten keskinäisen koordinaation ja yhteistyön saumattomuuden varmistamiseksi kokoomus ehdottaa tullin siirtämistä valtiovarainministeriön hallinnonalalta sisäministeriön hallinnonalalle eli samaan yhteyteen poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Kokoomuksen päihdepoliittiset linjaukset

Puoluehallitus 25.5.2022

Yleistä

Tämä puoluehallituksen linjaus sisältää yleiset periaatteet, joiden perusteella kokoomus määrittelee suhtautumistaan päihdyttäviin aineisiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Linjaus on tarkoitettu tukemaan kannanmuodostusta yksittäisissä kysymyksissä, kun sellaisia tulee ajankohtaisiksi. Se perustuu ajattelutavaltaan puolueen voimassa oleviin periaate- ja tavoiteohjelmiin.

Kokoomuksen päihdepolitiikan keskeisimmät tavoitteet ovat

 1. Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen hillitseminen ja torjunta
 2. Päihteettömän elämäntavan tukeminen niin ongelma- kuin satunnaiskäyttäjien kohdalla sekä matalan kynnyksen päihdepalveluiden saatavuuden ja hoitoon pääsyn parantaminen
 3. Lasten ja nuorten suojeleminen päihteiltä kaikessa toiminnassa
 4. Päihteisiin liittyvän syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien vähentäminen
 5. Päihteisiin liittyvän rikollisuuden vähentäminen ja torjunta sekä päihteisiin liittyvien turvallisuusongelmien ratkaiseminen
 6. Lainsäädäntömuutoksissa oikeus- ja terveystaloustieteellisten näkökohtien sekä yksilön- ja elinkeinovapauden oikeanlainen tasapainottaminen.

Terveyden edistämisen näkökulma

Kokoomus haluaa ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihteiden käyttäjille tulee mahdollistaa matalalla kynnyksellä pääsy vieroitukseen. Auttaviin palveluihin on saatava yhteys välittömästi. Päihdesairaus ei saa olla myöskään este siihen liittyvien tai jopa siihen altistavan mielenterveysongelman hoitamiselle.

Kokoomus haluaa parantaa ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön kokonaisuutta, sekä varmistaa palveluiden nivoutumisen sujuvaksi osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ehkäisevää päihdetyötä on tehtävä valtakunnallisesti kaikessa lasten ja nuorten toiminnassa. Myös päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita, joita tehdään hyvinvointialueilla niin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kuin lastensuojelussa, on parannettava.

Tuemme riippuvuudesta eroon päässeitä päihteettömän elämäntavan ylläpidossa. Lähtökohtana on yksilön oma tahto päästä eroon päihteiden käytöstä. Yhteiskunnan kokonaisedun ja myös yksilön kannalta perusteltua on, että tällaista tahtoa ja motivaatiota synnytetään, tuetaan ja vahvistetaan erilaisilla mahdollisimman vaikuttavilla keinoilla.

Sivistyneessä yhteiskunnassa riippuvuussairauksista kärsiviä ihmisiä kohdellaan inhimillisesti. Palveluilla on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä olosuhteet siten, että päihteiden käyttöön liittyvät terveydelliset, sosiaaliset ja turvallisuuteen liittyvät negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Oikeudellisia ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia

Osa ihmisistä päätyy päihderiippuvaisiksi riippumatta siitä, millaisia sääntelytoimia tai muita yhteiskunnallisia toimia tehdään tämän estämiseksi. Yhteiskunnallisen kontrollin, tuen ja ohjauksen on perusteltua kohdistua ensisijaisesti siihen osaan ihmisistä, joilla ei ole riittäviä omia elämänhallinnan voimavaroja päihteiden käytön pitämiseen ongelmia aiheuttamattomissa rajoissa.  

Kysymyksessä rajanvedosta laillisten ja laittomien päihteiden välillä kussakin tapauksessa on viisasta tarkastella kansainvälistä kehitystä ja seurata tiiviisti eri maissa tehtävien ratkaisujen vaikutuksia niin sosiaaliselta, terveydelliseltä kuin taloudelliseltakin kannalta. Ratkaisut on tehtävä aidosti laaja-alaisen asiantuntijatiedon pohjalta siten, että kunkin sääntelyratkaisun hyödyt ylittävät siitä syntyvät haitat.

Päihteisiin liittyvän rikollisuuden torjunnassa ensisijaisina kohteina ovat kansainvälinen ja järjestäytynyt rikollisuus sekä laittomien päihteiden organisoitunut levittäminen Suomessa. Samat tahot, jotka harjoittavat tällaista, osallistuvat myös monenlaiseen muuhun lainvastaiseen toimintaan kuten omaisuus- ja väkivaltarikoksiin sekä ihmiskauppaan. Lisäämme tullin, rajavartiolaitoksen ja poliisin voimavaroja ja toimivaltuuksia huumeiden salakuljetuksen ja kaupan paljastamiseksi ja tekijöiden löytämiseksi. Nykyisten kriminalisointien säilyttäminen edesauttaa mahdollisuuksia saada kiinni kansainvälisesti toimivia järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita.

Tavoitteeksi on asetettava kokonaan päihteettömät vankilat ja toteutettava tarvittavat lakimuutokset, jotta sen toteutumista pystytään valvomaan mahdollisimman tuloksekkaasti. Tämä tarkoittaa vahvempia konkreettisia keinoja estää sekä huumeiden salakuljetusta ulkopuolelta vankiloihin että niiden levittämistä vankiloiden sisällä. Rikollisuuden torjunnassa keskeisten viranomaisten keskinäisen koordinaation ja yhteistyön saumattomuuden varmistamiseksi kokoomus ehdottaa tullin siirtämistä valtiovarainministeriön hallinnonalalta sisäministeriön hallinnonalalle eli samaan yhteyteen poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.