Lisää vauhtia puolustusmateriaalin tuotantoon

Uutiset

Kokoomus haluaa nopeuttaa puolustusmateriaalin tuotantoa Euroopan turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaamiseksi sekä Ukrainan tukemisen jatkamiseksi.

Euroopassa on pulaa puolustustarvikkeista. Maat ovat tukeneet Ukrainaa suurella määrällä puolustusmateriaalia ja ne paikkaavat nyt omia varastojaan. Eurooppalaisen puolustusteollisuuden tuotantoa on lisättävä Euroopan turvallisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi sekä Ukrainan tukemisen jatkamiseksi.

Toistaiseksi suurin Ukrainan yksittäinen tukija on ollut Yhdysvallat. Vastuu Euroopan yhteisen turvallisuuden takaamiseksi uudessa toimintaympäristössä on kuitenkin enenevissä määrin Euroopan mailla itsellään. Euroopan ja Suomen puolustusteollisuudelle on annettava lisävauhtia, jotta tuotantoa voidaan kasvattaa vastaamaan tarpeita.

Kokoomus esittää:

1. Jatketaan Ukrainan tukemista puolustusmateriaalin avulla ja mahdollistetaan vienti suoraan tuottajilta, sitoudutaan pitkäjänteisiin ja ennakoiviin ostolupauksiin teollisuudelta.

2. Kohdennetaan EU:n yhteisiä varoja nykyistä enemmän puolustushankintoihin.

3. Vahvistetaan suomalaisen puolustusteollisuuden vientimahdollisuuksia ja ratkaistaan tuotannon pullonkaulat.

1. Jatketaan Ukrainan tukemista myös puolustusmateriaalin avulla

Kokoomus haluaa, että Eurooppa antaa Ukrainalle kaiken mahdollisen tuen poliittisesti, taloudellisesti ja myös puolustusmateriaalin muodossa. Ukrainalaiset käyvät sotaa paitsi itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta myös koko eurooppalaisen elämäntavan ja yhteiskuntajärjestyksen puolesta.

Ukrainan tukeminen on eurooppalaisten moraalinen velvollisuus, mutta se on myös pragmaattista. On koko Euroopan turvallisuuden kannalta välttämätöntä, että Ukraina voittaa sodan. Lännen on tehtävä selväksi, ettei Venäjä voi sanella Euroopan turvallisuusjärjestystä ja rajoittaa suvereenien valtioiden itsemääräämisoikeutta.

Ukrainan suoran tukemisen lisäksi Suomen ja Euroopan on tehtävä kaikkensa Venäjän pakotteiden lisäämiseksi. On väärin, että hyökkäyssotaa käyvä Venäjä ja länsimaat käyvät edelleen kauppaa keskenään ja että Venäjän öljyrahdit kulkevat yhä Suomenlahden kautta ostajille.

Kokoomus esittää:

  •  Jatketaan Ukrainan tukemista poliittisesti, taloudellisesti ja puolustusmateriaalin muodossa.
  •  Lisätään Venäjään sekä erityisesti Putinin hallintoon ja lähipiiriin kohdistuvia pakotteita.
  • Mahdollistetaan valtioneuvoston päätöksellä puolustusmateriaalin toimittaminen suoraan valmistajalta Ukrainaan. Valtion tulee kontrolloida tukipaketteja, mutta suora vienti tehtailta Ukrainaan vähentäisi mahdollisia viiveitä aseiden toimituksissa.

2. Kohdennetaan EU:n yhteisiä varoja puolustushankintoihin

Kokoomus haluaa vahvistaa EU:n sitoutumista eurooppalaisten puolustushankintojen toteuttamiseen.

Puolustus-, avaruus- ja ilmailusektori on Euroopassa 230 miljardin euron toimiala, joka työllistää lähes 900 000 ihmistä. Suomessa toimialan suuruus on kuitenkin vain 2 miljardia ja suora työllistävyys noin 8000 henkeä, noin viidennes esimerkiksi Ruotsiin verrattuna.

EU ryhtyi jo 28. helmikuuta käyttämään vuonna 2021 perustettua rahoitusvälinettä, Euroopan rauhanrahastoa (EPF), tukemaan aseiden toimittamista Ukrainaan. Komissio hyväksyi 19.7.2022 ehdotuksen asetukseksi, jolla perustettavan EDIRPA-välineen tarkoituksena on vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta yhteistoiminnallisten hankintojen avulla. Välineen on tarkoitus toimia lyhyen aikavälin rahoitusvälineenä, jolla pyritään tukemaan jäsenvaltioiden sotilasvarastojen täydentämistä yhteishankinnoilla.

Maaliskuussa 2022 EU:n jäsenmaat sitoutuivat lisäämään puolustusmenojaan, tehostamaan yhteistyötä puolustushankkeissa, edistämään innovointia siviili- ja sotilasalan synergioiden avulla sekä vahvistamaan ja kehittämään EU:n puolustusteollisuutta, pk-yritykset mukaan lukien. EU:n ja Naton jäsenmaat tulevat kasvattamaan lähivuosina puolustusbudjettejaan tuntuvasti.

Aloitteet havainnollistavat uutta työnjakoa EU:n ja Naton välillä, kun ne pyrkivät puolustamaan Eurooppaa. Nato keskittyy operatiiviseen ulottuvuuteen, kun taas EU luottaa rahoitus- ja teollisuuspolitiikkaan. EU:n aloitteet ovat tervetulleita, mutta, niissä on kuitenkin yksi suuri käytännön heikkous: niihin varatut varat eivät riitä vastaamaan uuteen tilanteeseen.

Kokoomus esittää:

  • Hyödynnetään EU:n olemassa olevien puolustusrahoitusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet suomalaisten puolustusinnovaatioiden viennissä ja kehittämisessä.
  • Vahvistetaan EU:n sitoutumista eurooppalaisen puolustusteollisuuden rahoittamiseen ja pystyttämiseen luomalla unionille keskipitkän aikavälin sotilaallinen investointisuunnitelma. Tämä lisäisi selkeyttä ja ennustettavuutta EU:n puolustuspolitiikkaan, mutta antaisi myös vahvan päättäväisyyden signaalin ulkomaailmalle, erityisesti Venäjälle.
  • Kohdennetaan EU:n rahoituksesta suurempi osa yhteisen puolustusteollisuuden kehittämiseen ja Ukrainan aseistamiseen luomalla uusi rahasto puolustusmateriaalin hankkimista varten.

3. Vahvistetaan suomalaisen puolustusteollisuuden vientimahdollisuuksia

Kokoomuksen haluaa vahvistaa kotimaisen puolustusteollisuuden mahdollisuuksia menestyä eurooppalaisessa kilpailussa. Tulevana Nato-maana Suomelle avautuu lukuisia mahdollisuuksia osallistua materiaalihankintojen kilpailutuksiin. Kilpailukykyinen puolustusteollisuus lisää Suomen uskottavuutta osana Euroopan ja Naton puolustusjärjestelmää.

Suomalaisella puolustusteollisuudella on erityistä osaamista liittyen mm. maa- ja meriajoneuvoihin, asejärjestelmiin, ampumatarvikkeisiin, johtamisjärjestelmä- ja tilannekuvatekniikkaan, tietoturvaan, fyysisiin suojaratkaisuihin ja järjestelmien elinkaaren hallinnan palveluihin. Nämä tuotteet ja palvelut hyödyntävät erilaisia teknologioita ja innovaatioita laajalla skaalalla.

Jotta suomalaisen puolustusteollisuus voi jatkossakin pärjätä kilpailussa, on Suomessa panostettava alan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, osaavan työvoiman riittävyyteen sekä ylipäänsä kilpailukykyiseen toimintaympäristöön esimerkiksi verotuksen, lainsäädännön ja logistiikan suhteen. Muun muassa vientilupakäytäntöjen on oltava ajan tasalla.

Suurimmissa EU:n jäsenmaissa ja Yhdysvalloissa puolustusteollisuus on merkittävä työllistäjä. Suurimmat EU-maat ovat ostaneet puolustusmateriaalia tähän saakka lähinnä kotimaastaan, mutta esimerkiksi Saksassa puolustushankintojen taso tulee olemaan jatkossa niin suuri, että tähän ei ole enää mahdollisuutta. Monissa maissa ei ole omaa teollisuutta lainkaan. Suomalaiselle puolustusteollisuudelle avautuu kasvavat markkinat puolustusmateriaalin viennissä.

Kokoomus esittää:

  • Edistetään puolustusinnovaatioiden syntymistä panostamalla suomalaisen puolustusteollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
  • Sitoudutaan pitkäjänteisiin ja ennakoiviin ostolupauksiin teollisuudelta.
  • Sujuvoitetaan Suomen puolustusteollisuuden tuotteiden vientiä muihin EU- ja Nato-maihin.
  • Vahvistetaan puolustusteollisuuden, puolustusvoimien ja Business Finlandinyhteistyötä suomalaisen puolustusmateriaalin viennin edistämiseksi.