Itä-Uusimaa: Seniorit ovat hyvinvointialueen voimavara / Östra Nyland: Seniorer är välfärdsområdets viktig resurs

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Itä-Uusimaa Kirjoitukset Uutiset

(på svenska nedan)

Meillä on edessämme todella iso muutos, kun vuonna 2023 hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Uudistuksen ensimmäinen keskeinen haaste on taata turvallinen siirtymä käynnistysvaiheessa siten, että asiakkaat eli itäuusmaalaiset eivät edes huomaisi muutoksen tapahtuneen, ja että kaikki työntekijät saavat palkkansa.

Alueen yhteenlasketun väestön määrän arvioidaan kasvavan jatkossa ja kasvun keskittyvän Porvooseen ja Sipooseen. Valitettavasti syntyvyysennuste on laskusuuntainen. Merkittävin muutos tapahtuu kuitenkin alueen väestörakenteessa, kun seniorien määrä kasvaa hieman yli 20 tuhannesta yli 30 tuhanteen ihmiseen seuraavan reilun kymmenen vuoden kuluessa, eli lähes joka kolmas meistä on ikäihminen.

Alueen merkittävä haaste onkin tällöin pohtia, kuinka nämä seniorit kyetään pitämään aktiivisina ja mahdollisimman hyvässä kunnossa. Terveyspalveluissa tulisi lisäksi hyödyntää kaikkia mahdollisia uusia teknologioita ja ideoita. Tärkeää on tällöin myös panostukset sairauksien ennaltaehkäisyyn, kuten esimerkiksi kokoomuksen esittämiin seniorineuvoloihin sekä toimivaan kotihoitoon.

On muistettava, että kaikkea ei voida hoitaa ilman inhimillisiä kontakteja, mutta usein on tärkeää saada mieltä painaviin kysymyksiin vastaukset nopeasti. Meidän ei tule keskittyä ainoastaan seinien rakentamiseen ja ylläpitoon, vaan hyödyntää myös esim. liikkuvia yksiköitä, joiden avulla voidaan parantaa palveluja eri puolilla Itä-Uuttamaata. On myös muistettava, että Porvoon sairaalan tulevaisuuden turvaaminen ja sairaalan jatkuva kehittäminen on todella tärkeä asia. Päivystyksen sekä muiden sairaalan toimintojen jatkuminen on alueemme tärkeä edunvalvontakysymys.

Jos tässä uudistuksessa aiotaan onnistua, tulee monituottajuuden olla tärkeä osa alueen toimintaa, ja siksi tulee tehdä aktiivista yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelusetelit ovat oleellinen osa tätä yhteistyötä.

Tärkeää asioiden kehittämisessä on avoin ja monipuolinen keskustelu sekä tiedonvaihto. Olen tyytyväinen, että hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimillä, kuten vanhusneuvoton edustajalla, on oikeus osallistua hyvinvointialueen lautakuntien kokouksiin, ja näin saada jo valmisteluvaiheessa tietoa ajankohtaisista asioista. Tämä on myös tärkeä mahdollisuus tuoda esiin ikäihmisten näkökulma kulloinkin käsiteltäviin asioihin.

Haasteita on luvassa, mutta eri tahojen hyvällä ja avoimella yhteistyöllä on ratkaisut löydettävissä.

Jorma Wiitakorpi

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

****

Vi har framför oss en väldigt stor förändring, när välfärdsområdet börjar sin verksamhet nästa år. Reformens första ansenliga utmaning är att försäkra en riskfri övergång i början så att klienter – alltså invånare i Östra Nyland – inte ens skulle märka förändringen, och att alla välfärdsområdets anställda får sin lön.

Det beräknas att regionens invånartal kommer att stiga i framtiden, och växten koncentrerar till Borgå och Sibbo. Tyvärr är nativiteten en del nedgående. Den mest betydande förändringen kommer dock att ske i befolkningsstrukturen, medan antalet seniorer kommer att öka från litet över 20 00 till ca. 30 000 personer inom de närmaste tio åren. Nästan var tredje kommer att vara senior.

Den väsentliga utmaningen för regionen är då att överväga hur dessa seniorer kan hålla sig aktiva och friska, och att behandla sjukdomsfall så snabbt som möjligt med all möjlig ny teknik och nya metoder. Det är viktigt att satsa på förebyggande verksamhet, t.ex. på fungerande hemsjukvård och seniorrådgivning som Samlingspartiet har föreslagit.

För en människa är det viktigt att få svar på sina frågor så snabbt som möjligt. Man måste komma ihåg att allt inte kan behandlas utan mänskliga kontakter, men ofta är det särdeles väsentligt att få respons utan dröjsmål. Det finns ingen anledning att bara fokusera på att bygga väggar, utan vi måste också ha rörliga, mobila enheter. På så sätt kan vi förbättra tjänster runtom i Östra Nyland. Att försäkra jouren samt alla andra funktioner vid Borgå sjukhus är en av de viktigaste intressebevakningsfrågor för området. Människor i Östra Nyland behöver sitt eget sjukhus, och det får inte nedläggas.

Om man vill sträva till ett bra resultat, borde en modell med flera producenter av social- och hälsovårdstjänster vara en väsentlig del av områdets verksamhet. Därför måste välfärdsområdet göra aktivt samarbete med den tredje sektorn och privata tjänsteproducenter. I detta samarbete är servicesedlar ett väsentligt element.

Man får inte heller glömma fortgående diskussionen och informationsutbyte. Jag är ytterst nöjd över att enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga har representant av äldrerådet rätt att delta i nämndernas möten och således få viktig information redan när beslut förbereds samt påverka beslutsfattandet.

Vi har vissa utmaningar framför oss, men genom att samarbeta alla tillsammans kan vi hitta lösningar.

Jorma Wiitakorpi

Fullmäktigegruppens ordförande