Ryhmäpuheenjohtaja Wiitakorven puhe Itä-Uudenmaan aluevaltuustossa 19.4.2022

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Kirjoitukset

 

Hyvä Puheenjohtaja ja arvon valtuutetut,

                               

Kuten edellisessä valtuuston kokouksessa totesin, on todennäköisesti hyvä, ettei kukaan meistä täysin tällä hetkellä tiedä kaikkia niitä haasteita, joita meillä on yhdessä edessämme lähitulevaisuudessa.

Aluehallitus on ottanut vahvan roolin hyvinvointialueen toiminnan kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Tämä on hyvä asia, mutta myös valtuustolla ja eri lautakunnilla tulee olla jatkossa omat selkeät tehtävänsä ja vastuunsa. Näin yhdessä kykenemme viemään eteenpäin näitä haasteita ja luomaan toimintakonseptit ja tavat, joilla kyetään tarjoamaan toimivat palvelut kaikille itäuusmaalaisille mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Ennakkoinfo kokous valtuuston jäsenille

KOK-KD ryhmä on pitänyt erittäin hyvänä käytäntöä, jossa valtuuston jäsenille on pidetty etukäteisinfotilaisuus edellisellä viikolla ennen aluevaltuuston kokousta. Tämä on luonut varsinkin näin alkuvaiheessa hyvää pohjaa valtuuston kokouksiin valmistautumisiin. Haasteena on kuitenkin ollut valtuuston kokouksen esityslistan tulo varsin myöhässä. Tavoitteena tulee jatkossa olla, että saamme esityslistan valtuuston kokouksiin viikkoa ennen kokousta.

On ollut erilaisia näkemyksiä, kuinka ja milloin lautakuntien työn tulisi käynnistyä. Nyt saadun tiedon mukaan lautakuntien (sekä jäsenien että varajäsenien) perehdyttäminen työhönsä on tarkoitus aloittaa ennen kesälomia. Kyse on myös ryhmätyöstä, jossa onnistumiselle tärkeää on ihmisten toinen toisensa tunteminen, jota lautakuntien perehdyttämisessä jo tapahtuu. Ymmärrämme, että kunnolla työ lautakunnissa päässee käyntiin kesälomien jälkeen.

 

Kunnilta ja kaupungeilta siirtyvät vastuut

On todella tärkeää, että nyt hyvinvointialueen hallituksessa ja valtuustossa käydään läpi todelliset vastuut, jotka ovat eri kaupungeilta ja kunnilta tulossa hyvinvointialueelle.

 

Mahdollisia muutoksia esitettyyn organisaatioon

Perussuomalaiset ovat tehneet esityksen, jossa mielenterveys- ja päihdepalvelut olisivat osa terveyspalveluja. KOK-KD -ryhmässä toteamme, että johtavat virkahenkilöt ovat selvittäneet tähän liittyviä asioita varsin hyvin eri kannoilta, kuten edellisessä kokouksessa sovittiin. Aluehallitus on edellisen valtuuston kokouksen jälkeen käsitellyt asiaa, ja hallitus esittää, että asiassa edettäisiin toimivan johdon esityksen mukaisesti.

KOK-KD -ryhmässä on saatujen selvitysten jälkeen kuitenkin edelleen kahta erilaista näkemystä asiaan liittyen. Ryhmässä on pohjaesityksen kannattajia sekä perusuomalaisten muutosesityksen kannattajia.

 

Henkilöstöratkaisuja

Keskustan esittämää ratkaisua, jossa sotejohtaja ja hyvinvointijohtaja olisivat yksi ja sama henkilö, emme kannata. Alkuvaiheessa rakennettaessa uutta kokonaisuutta tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit viemään asioita eteenpäin, ja näin ollen on mielestämme järkevää, että ainakin alkuvaiheessa hyvinvointialueella on erillinen hyvinvointijohtaja ja sotejohtaja.

Uskomme, että avoimella keskustelulla ja hyvällä yhteistyöllä meillä on kaikki edellytykset luoda itäuusmaalle toimiva konsepti. Tässä alkuvaiheessa on mielestämme erittäin tarpeellista, että meillä on kuitenkin riittävästi aikaa tärkeimpien asioiden valmisteluun tunnustaen kuitenkin, että nyt on syytä ripeästi edetä asioiden valmistelussa ja avainhenkilöiden valinnassa.

Pidämme hyvänä ratkaisuna määräaikaisuutta hyvinvointijohtajan avaintehtävässä tässä alkuvaiheessa.

Tärkeitä tehtäviä hyvinvointialueen johdossa on sovittu täytettävän sisäisellä ilmoitusmenettelyllä, kuten liikkeenluovutusmenettelyssä tuleekin toimia.

Ehdotuksena on, että ennakollista valintatapaa käytetään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysjohtajan, vastuualuejohtajien ja tulosyksikköpäälliköiden valinnassa. Samoin ennakollista valintatapaa ehdotetaan käytettävän johtavan lääkärin, sosiaalityöstä vastaavan viranhaltijan ja hoitotyön johtajan valinnoissa.

Lisäksi ehdotetaan, että jos sisäisessä kartoituksessa kaikista liikkeenluovutuksen piirissä olevista kelpoisuusehdot täyttävistä henkilöistä löytyy virkaan sopiva hakija, ennakollista valintaa voidaan käyttää myös henkilöstöjohtajan, digijohtajan, viestintäjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan ja kehittämisjohtajan valinnassa. Voidaan myös kysyä aiheellisesti, tuleeko näiden olla ennakollisen valinnan piirissä. Ovatko nämä nykyisiä olemassa olevia tehtäviä?

On kuitenkin koko ajan muistettava, että ensisijaisena tavoitteena on löytää osaavat ja pätevät henkilöt kuhunkin tehtävään. Todennäköisesti näissä hallinon johdon tehtävissä tarvitaan myös uutta osaamista.

 

HUS sopimus

Itä-Uudellamaalla on pidetty tavoitteena jatkaa valtuustomallilla HUSin toiminnoissa. Valitettavasti Itä-Uusimaa jäi yksin tässä kannassa, ja muut hyvinvointialueet ovat kannattaneet yhtymäkokousmallia. Tämä ei ole hyvä ratkaisu KOK-KD -ryhmän mielestä, mutta tässä asiassa jäämme nyt selvään vähemmistöön.

Nyt tuleekin ensi sijassa panostaa siihen, että tässäkin toimintamallissa itäuusmaalaisten ääni kuuluu päätöksen teossa ja mm. Porvoon sairaalan rooli säilyy tulevaisuudessakin vähintään samoilla palveluilla kuin tälläkin hetkellä.

Muistettava on myös se, että HUS:n erillisratkaisu Uudellamaalla tarkoittaa edelleenkin sitä, että perustaso ja erikoissairaanhoito ovat kahden eri johtamisjärjestelmän alaisuudessa sijoittuen kahteen erilliseen organisaatioon. Jotta sote-uudistuksen keskeinen ja tärkein tavoite integraation varmistumisesta toteutuu, olisi syytä jo nyt alkaa valmistella ja tehdä näkyväksi käytännön toiminta hoitoketjujen parantamiseksi ja potilastiedon liikkumisen sujuvoittamiseksi. Haluamme hyvin pian nähdä tämäntyyppistä kehitystyötä erityisesti paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoketjuissa ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

 

Strategiatyö käynnistyi hyvin, mutta isot linjat tulisi löytää nopeasti

Strategiatyön aloituskokous oli hyvin järjestetty kokonaisuus ja loi hyvän pohjan tulevalle työlle. On kuitenkin todettava, että tässä vaiheessa ei liene järkevää käyttää liian pitkää aikaa strategiatyöhön ja varsinkin kaikkiin siihen liittyviin detaljeihin.

Strategia tulee joka tapauksessa päivittää vuoden päästä, kun on käytettävissä lisää informaatiota ja kertynyttä osaamista toimintaympäristöstä ja kyvyistä tuottaa palveluja itäuusmaalaisille.

On ainoastaan fiksua hyväksyä fakta, että asiat muuttuvat tässä tilanteessa nopeasti ja meillä tulee olla kyky reagoida ympäröiviin muutoksiin myös strategian osalta.

Tässä työssä onnistumisessa on todella tärkeää, että eri luottamuselimille (valtuusto, hallitus ja lautakunnat) luodaan selkeät roolit ja tehtävät.

Hallintosäännön jatkotyöstö, joka nyt on käynnissä, on myös avainasia onnistumisessa tulevaisuudessa. Jos hallintosäännön täydentämisessä menee liian paljon aikaa, se heikentää organisaation toimivuutta. 

Kun menemme avoimella mielellä ja hyvällä yhteistyöllä eteenpäin, niin meillä on kaikki edellytykset rakentaa hyvä ja toimiva kokonaisuus.