Kokoomus: lisää hoitajia, tuomitsemme laiminlyönnit

Uutiset

Vanhusten palveluita on parannettava. Jokaisen ikääntyneen ja hänen omaistensa on voitava luottaa siihen, että myös vanhana saa tarvitsemansa hoidon, ja että sen saa oikeaan aikaan

Vanhusten hoidosta on paljastunut laiminlyöntejä, jotka ovat sietämättömiä ja tuomittavia. Väärinkäytöksiä on tapahtunut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mutta viime aikojen uutiset ovat keskittyneet yksityiseen. On moraalitonta, jos ikäihmisten hoivasta tingitään taloudellisen voiton vuoksi.

Kokoomus on muiden puolueiden kanssa etsinyt vanhusten palvelujen parantamiseksi ratkaisuja vuosikausia, ja meistä niiden syntyminen ei ole jäänyt kiinni. On aika siirtyä yhdessä tekemiseen syyttelyjen sijaan. Vanhusten palveluihin tarvitaan parannusta nyt!

Laiminlyönnit eivät ole henkilöstön syy. Vanhusten kanssa työskentelevät ihmiset tekevät koko ajan parhaansa. Suurin osa vanhusten palveluista on hyviä, kiitos ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön.

Emme hyväksy laiminlyöntejä tai ahneutta vanhusten kustannuksella.

Ongelmia on paljastunut sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Emme hyväksy laiminlyöntejä tai ahneutta vanhusten kustannuksella.

Yli 12 vuoden ajan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteelliset uudistukset on jätetty tekemättä, vaikka tiedetään, että Suomi ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Samoin on tiedetty, että nykyinen malli, jolla vanhusten palvelut järjestetään kilpailutuksineen, ei toimi. Kuntauudistus, sote-uudistus, maakunta-sote – montaa mallia on yritetty, mutta aina on jääty kiistelemään.

On tunnustettava nöyrästi, että tämä on ollut kaikilta puolueilta valtava epäonnistuminen: emme ole saaneet vanhusten palveluja hyväksyttävälle tasolle.

Kokoomus haluaa ratkaisuja. Sote-lait on nyt kiireesti hyväksyttävä eduskunnassa, jotta asiassa päästään eteenpäin. Yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa 2020-luvulla kaksinkertaiseksi. Vanhusten palvelut on nyt laitettava kuntoon.

Vanhuspalvelut ovat kokonaisuus

Kokoomuksen mielestä vanhusten hoito on pantava kuntoon kokonaisuutena: omaishoito, kotihoito, asumispalvelut, ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut. Palvelujen on oltava aina myös kuntouttavia. Esitämme hoivatakuuta: se on lupaus, että ikäihminen saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan.

Jokaisen vanhuksen on voitava luottaa siihen, että hän saa laadukasta ja inhimillistä hoivaa ja hoitoa. Tämä onnistuu vain päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden yhteistyöllä. Parhaat ratkaisut syntyvät huolellisella valmistelulla ja tutkittuun tietoon perustuen, sekä hoitohenkilökuntaa, ikäihmisiä ja heidän omaisiaan kuullen.

Kokoomus on tuoneet näkemystään esille esimerkiksi eduskunnan välikysymyskeskustelussa Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

Kokoomuksen muihin esityksiin vanhuspalvelujen parantamiseksi voi tutustua 28.12.2018 julkaistussa kannanotossamme Iäkkäiden mahdollisuus omaehtoiseen ja täysipainoiseen elämään.

Katso puheenvuoro tästä

Kokoomus haluaa lisää hoitajia

Kokoomus haluaa vanhuksille lisää hoitajia, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoivan. Ketään ei saa jättää heitteille. Hoitajia pitää lisätä ensimmäisenä juuri sinne, missä tarve on suurin. Hoitajien määrän pitää perustua ikäihmisen tarpeeseen.

Kokoomus haluaa, että jokainen vanhus saa tarvitsemansa hoivan niin, että hoitajien määrä perustuu omiin, yksilöllisiin tarpeisiin.

Jokaisen ihmisen tilanne on erilainen. Vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin henkilö, joka pystyy liikkumaan itsenäisemmin turvallisesti. Siksi hoitajien ja muun henkilökunnan määrän pitää vaihdella sen mukaan, mikä on kulloinkin tarpeen riittävän hoidon ja hoivan saamiseksi. Oikea mitoitus voi olla pienempi tai suurempi kuin jokin yksittäinen luku.

Kokoomus ehdottaa, että lakiin kirjoitetaan sitovat perusteet, joilla ikäihmisen hoidon tarve arvioidaan.

Hoitotarpeen arvioinnissa on käytettävä ammattilaisten kehittämiä työkaluja (hoitoisuusmittari).

Jokaisen ihmisen tarvitsema hoivan tarve (ammattikielellä hoitoisuus) arvioidaan yksilöllisesti ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Yksittäisessä hoivakodissa hoitajamitoitus määräytyy siellä olevien ikäihmisten tarpeiden mukaisesti.

Hoitotarpeen arvioinnissa on käytettävä ammattilaisten kehittämiä työkaluja (hoitoisuusmittari). Jokaisen ihmisen tarvitsema hoivan tarve (ammattikielellä hoitoisuus) arvioidaan yksilöllisesti ja sitä päivitetään säännöllisesti.Yksittäisessä hoivakodissa hoitajamitoitus määräytyy siellä olevien ikäihmisten tarpeiden mukaisesti.

Hoivan tarvetta pitää säännöllisesti arvioida ja tehdä tarvittavat muutokset annettavaan hoivaan ja hoitajien määrään. Tämä edellyttää hyvää ja ammattitaitoista johtamista, jossa etusijalla on huolen pitäminen ihmisistä.

Haamuhoitaja-ilmiö eli tilanne, jossa työvuorolistoilla on henkilöitä, jotka eivät oikeasti ole paikalla, on poistettava. Tällaisista laiminlyönneistä pitää olla ankarammat seuraukset palvelujen tuottajille. Otetaan rahat pois väärin toimivilta.

Esimerkkejä kriteereistä, joita jo nyt käytetään hoitoisuuden arvioinnissa (ns. RAI-mittari):

arjesta suoriutuminen, psyykkinen ja kognitiivinen vointi, sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, terveydentila, ravitsemus, kipu

Miksi lakiin ei pidä kirjata yhtä lukua?

Kokoomukselle yksi numero ei riitä. Haluamme, että laki turvaa jokaiselle oikean määrän hoitajia. Ensin on lisättävä hoitajia sinne, missä tarvitaan eniten.

Yksilön hoivan tarve voi olla suurempi tai pienempi kuin mikään yksittäinen numero. Nykylain tarkoitus on hyvä: jokaiselle tulisi taata riittävä palvelu. Se ei nyt toteudu. Hoivan riittävyyden ja laadun valvonnasta ei ole huolehdittu.

Valtaosa ikäihmisistä on kotihoidossa eikä hoivakodissa. Myös kotihoidossa pitää olla riittävä määrä henkilökuntaa. Kokoomus haluaa parantaa kotihoidon lisäksi myös omaishoitajien asemaa. Haluamme, että kotiin saa riittävän tuen ja tarvittavat palvelut, esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä, siivousta ja kodinhoitoa.

Koska koulutettua henkilökuntaa ei saada tyhjästä, hoitajia pitää ensin lisätä sinne missä kipeimmin tarvitaan. Pahimmillaan parannus yhdessä kohdassa johtaa heikentymiseen muualla – niin ei saa käydä.

Kokoomuksen kanta perustuu keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa. Hoitotyön ammattilaiset osaavat kertoa parhaiten, miten hoidon tarvetta mitataan ja arvioidaan jo nyt. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ottanut kantaa tarpeeseen perustuvan mitoituksen puolesta.

Julkiset, yksityiset ja järjestöjen palvelut yhdessä

Kokoomukselle ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, kuka palvelut järjestää. Tarvitaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria. Tärkeintä on ihmisen pääsy hoitoon ja hoivaan. Julkinen on isäntä, yksityiset renkejä.

Ilman yksityisiä ja 3. sektorin toimijoita vanhuspalvelumme romahtaisivat. Yritykset ovat sijoittaneet satoja miljoonia euroja hoitokotien rakentamiseen, kun kunnilla ei ole ollut varaa.

Kokoomus edistää sote-uudistuksen valinnanvapautta, jotta velvoitteet ja oikeudet ovat kaikille samat. Emme ole julkisen tai yksityisen sektorin äänitorvi.

Väärinkäytöksiä on tapahtunut sekä yksityisissä että julkisissa palveluissa, ja ne ovat yhtä tuomittavia. Tilastot kertovat, että suurimmassa osassa yksityisiä palveluja laatu on korkeampi ja hinta veronmaksajalle edullisempi kuin julkisella puolella.

Yksityisiä valvotaan tällä hetkellä perusteellisemmin kuin julkisia palveluja. Voiton tavoittelu vanhusten hoivasta tinkimällä on tuomittavaa. Yhtä vakavia ovat julkisen sektorin laiminlyönnit, joita on myös ollut uutisissa.

Lisätään valvontaa ja tiukennetaan seuraamuksia väärinkäytöksistä

Lisätään määrärahoja vanhusten palvelujen viranomaisvalvontaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on luvannut tähän jo lisätalousarvion nopealla aikataululla.

Kaikki mahdolliset valvontakeinot pitää ottaa käyttöön.

Ennakollista valvontaa eli yllätyskäyntejä pitää lisätä merkittävästi.

Esimerkiksi puhelinnumero, johon voi soittaa saadakseen neuvoja tai kertoakseen väärinkäytöksistä.

Valvojien pitää voida toimia myös nimettömien ilmiantojen perusteella.

Rahat pois väärin toimivilta!

Lainsäädännön pitää sallia euroina määrättävät seuraamukset väärin toimiville hoivakodeille.

Kunnilla (ennen maakuntien tuloa) pitää olla keinot puuttua hoivakotien laiminlyönteihin ja määrätä sopimussakot.

Annetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle valta ja rahat valvoa vanhusten oikeuksia.

Oikeusasiamies on perustuslaissa säädetty lainvalvoja, jolla on laajat oikeudet saada tietoja, tehdä tarkastuksia sekä määrätä tehtäväksi poliisitutkinta tai esitutkinta.

Kokoomus esittää, että oikeusasiamiehen roolia vanhusten oikeuksien valvonnassa vahvistetaan.

Eduskunta myönsi rahaa tähän tarkoitukseen Kokoomuksen aloitteesta jo joulukuussa. Tammikuussa aloitti 2 uutta henkilöä ennakoivaan valvontaan.

Ensimmäiseksi sote maaliin

Uskaltaako joku vielä sanoa, että nykytilanne on hyvä? Ilman lainmuutoksia hallitsematon tilanne vain jatkuu, kun Suomi harmaantuu.

Sote-uudistus tuo palveluille vahvemmat julkiset järjestäjät.

Sote-uudistuksella vahvistetaan vanhusten palveluiden järjestämistä.

Nyt kunnat ovat yrittäneet selvitä tehtävistään, joihin niiden resurssit ja osaaminen eivät riitä. Tämä on johtanut hallitsemattomiin ulkoistuksiin.

Palvelujen tuottajat tekevät virheitä, jotka johtuvat liian tiukalle vedetyistä hinnoista, huonosta johtamisesta tai laadun aliarvioimisesta.

Tulevaisuudessakin sekä rahat että valta ovat vaaleilla valituilla päättäjillä.

Ihmisille annetaan valinnanvapaus valita itse omat palvelunsa.

Suomalaiset haluavat ja ansaitsevat valinnanvapauden: oikeuden ja vapauden valita hänelle tai läheiselleen paras palvelu. Se kuuluu ihmisen itsemääräämisoikeuteen.

Palveluntuottajan, oli se sitten yksityinen, julkinen tai järjestö, on osoitettava luotettavuutensa ja laatunsa joka päivä.

Uudistus antaa selkeät ja yhtenäiset kriteerit hoidolle ja hoivalle.

Nyt ympäri Suomen kunnissa on ollut eriarvoisia palveluita. Maakunnat vahvistavat ja yhtenäistävät laatua.

Myös valinnanvapaus varmistaa, että laadunvalvonta paranee. Asiakkaat lähtevät pois paikasta, jossa laatu on huonoa tai toiminnassa on epäselvyyksiä.

Kun vanhuksilla ja omaisilla on mahdollisuus valita palvelu pakottaa se palveluntuottajat paremman laadun tavoitteluun.

Tuottajilla pitää olla myös keskenään reilut pelisäännöt. Valvonta paranee ja yhdenmukaistuu

Sote-uudistuksella vahvistetaan ja lisätään yksityisten valvontaa!

Valvonta lisääntyy myös julkisella puolella.

Kunnissa voidaan toimia heti

Kuntien ulkoistukset on syytä käydä läpi laadun näkökulmasta.

Nykyhallituksen tekemä uusi hankintalaki mahdollistaa sen, että kunnat voivat käyttää laatua kriteereinä vahvemmin, ei vain rahaa.

Kuntien tekemät vanhan lain mukaiset kilpailutukset pitää kammata tarkasti läpi. Hoitajien ja muun henkilökunnan mitoitus on saatettava vastaamaan asukkaiden tarpeita.

Otetaan palvelusetelit käyttöön ennen kuin valinnanvapaus tulee voimaan.

Kunnat eivät saa pantata palveluseteleitä, jotka antavat vanhuksen ja omaisten itse päättää, missä hoiva toteutetaan.

Ennen kuin sote-uudistuksen valinnanvapaus tulee voimaan, palvelusetelimallilla voidaan ottaa käyttöön.

Artikkeli Kokoomus: lisää hoitajia, tuomitsemme laiminlyönnit näkyi ensin kokoomus.fi.