Heikki Autto: Koko Suomi tarvitsee toimivat pelastuspalvelut

Uutiset

Kokoomus on sitoutunut turvaamaan suomalaisille laadukkaat pelastus- ja ensihoitopalvelut koko maassa. Harva meistä on näiden palveluiden vakioasiakas, mutta jokainen meistä ymmärtää, kuinka välttämätöntä on, että apu on nopeasti saatavilla, kun sitä tarvitsee. Suomalaisten on voitava luottaa avun saamiseen hädän hetkellä riippumatta siitä, asuuko kaupungissa vai maaseudulla.

Uusilla hyvinvointialueilla pelastus- ja ensihoitopalvelut eivät saa jäädä sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. On olemassa aito riski, että näin voi kuitenkin käydä, kun sote-palvelut muodostavat selvästi suurimman osan hyvinvointialueiden budjeteista.

Pelastustoimelle ei ole korvamerkitty omaa rahoitusta, vaan kaikki hyvinvointialueen palvelut rahoitetaan samasta budjetista. Me kokoomuslaiset olemme kuitenkin sitoutuneet siihen, että pelastustoimi ja ensihoito saavat tarvitsemansa osuuden.

Sisäministeriön arvioiden mukaan pelastustoimessa on vuoteen 2030 mennessä noin 60 miljoonan euron vuotuinen rahoitusvaje. Summa koostuu pelastustoimen palvelutason puutteista, varallaolojärjestelmään liittyvistä muutoksista ja öljynsuojelurahaston muuttuneesta taloustilanteesta.

Me kokoomuslaiset olemme edellyttäneet, että hallitus laatii suunnitelman rahoitusvajeen paikkaamiseksi jo ennen kuin järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Rahoituksen lisäksi huolta herättää pelastajien määrä. Pelastajia on Suomessa tällä hetkellä noin 6200. Muun muassa eläköitymisten, alanvaihtojen ja varallaolojärjestelmään kohdistuvien muutosten myötä Suomea uhkaa 2020-luvun lopulla arviolta ainakin 1000-1500 pelastajan vaje.

Kokoomus haluaa, että riittävä pelastajamäärä turvataan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa pelastajakoulutuksen kaksinkertaistamista. Olemme esittäneet Kuopion pelastusopiston opiskelijamäärän voimakasta kasvattamista ja Helsingin pelastuskoulun laajentamista.

Pelastusalan kilpailukyvystä on pidettävä huolta hyvällä johtamisella ja houkuttelevilla työskentelyolosuhteilla. Työ on erittäin vaativaa ja siksi on välttämätöntä, että alan koulutukseen riittää hakijoita, jotta alalle saadaan parasta mahdollista työvoimaa.

Kokoomukselle on tärkeää, että sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset turvataan järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Sopimuspalokunnat ovat suurimmassa osassa Suomea pelastustoimen perusta ja myös kaupungeissa korvaamaton voimavara. Ilman niitä pelastustoiminnassa olisi valtavia aukkoja, joita ei voitaisi mitenkään muuten kattaa.

Sen lisäksi, että sopimuspalokunnat osallistuvat sammutus- ja pelastustoimintaan, ne tarjoavat turvallisuuskoulutusta, järjestävät palokuntanuorisotyötä ja vahvistavat paikallista turvallisuuskulttuuria.  Ne pitävät osaltaan huolta pelastusalan koulutuksen houkuttelevuudesta. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat reservin poikkeusoloihin ja väestönsuojeluun.

Kokoomuslaiset aluevaltuutetut pitävät huolta, että sopimuspalokuntien merkitys tunnistetaan oikein ja ne saavat arvoisensa aseman hyvinvointialueiden päätöksenteossa. Kuten todettu, hyvinvointialueilla ei ole varaa keskittyä vain sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.