Janne Heikkinen: Tehtävänämme on turvata tuleville sukupolville puhdas luonto

Uutiset

VNS 7/2022 vp / selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta
Kokoomuksen ryhmäpuhe ke 19.10. pidettävässä lähetekeskustelussa / puhuja ed. Heikkinen

Arvoisa puhemies,

moni tässä salissa olija muistaa, kun ilmasto- ja metsäkeskusteluumme hiipi huoltakin aiheuttanut maankäyttöä koskeva kirjainyhdistelmä LULUCF. Ja tänään olemme keskustelemassa siitä, mitä uusi maankäyttösektorin kirjainyhdistelmä MISU, eli maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, pitää sisällään. Maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön sisältävät ilmastosuunnitelma on jatkumoa maankäyttösektorin roolin paremmasta tunnistamisesta, kun torjumme ilmastonmuutosta ja sopeudumme siihen.

Suunnitelman tavoite on tärkeä. Meidän kannattaa edistää maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä. Putinin julma hyökkäyssota on osoittanut, miten Euroopan maat eivät ole perustaneet kasvuaan omiin uusiutuviin luonnonvaroihin. Onneksemme Suomi ei ole erehtynyt luomaan Saksan kaltaista halpaan venäläiseen energiaan perustuvaa talousihmettä. Se osoittautui kalliiksi ihmeeksi. Kestävän metsätalouden mahdollistaman viennin avulla olemme luoneet vaurautta. Ja sen sivuvirrat ovat vahvistaneet energiantuotantomme omavaraisuutta.

Metsien hiilivaraston kasvu on vastannut merkittävästä osasta Suomen vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen sitomisesta. Selonteossa nielujen aikaansaamien poistumien edellytetään kasvavan. Maankäyttösektoria koskevat tavoitteet on asetettu sen ehdoilla. Emme kuitenkaan voi laskea hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vain nielujen varaan, vaan päästöjä on vähennettävä.

Tärkeintä on luopua fossiilisten käytöstä ja korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla.

Arvoisa puhemies,

Mitään politiikkaa ei tule tehdä lyhytnäköisesti. Ei myöskään nielupolitiikkaa. Suomen hiilinielut ovat suuret aktiivisen metsänhoidon ansiosta. Metsien hiilinielujen ennusteisiin liittyy kuitenkin epävarmuuksia etenkin, jos Suomeen saapuisi laajoja metsätuhoja myrskyjen, metsäpalojen tai tuholaisten takia. Riskejä voi pienentää hyvällä metsien ja metsäluonnon hoidolla.

Maankäyttösektorin ajankohtainen kysymys on myös komission ehdottama niin sanottu ennallistamisasetus. Asetuksen tavoite on aivan oikea: luonnon monimuotoisuutta pitää vahvistaa. Asetus kuitenkaan ei tunnista kansallisia eroja ja on vaikutustenarvioinniltaan täysin puutteellinen.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus ei hyväksy hallituksen myönteistä kantaa ennallistamisasetukseen. Hallitus kannattaa asetusehdotusta, vaikka se onkin halukas vaikuttamaan joidenkin yksityiskohtien korjaamiseksi.

Kokoomus ei myöskään hyväksy sitä, että hallitus on jälleen laiminlyönyt ennakoivan EU-vaikuttamisen. Hallituksen olisi pitänyt selkeämmin, esimerkiksi huomautusmenettelyä käyttämällä, osoittaa asetusehdotusten rikkovan toissijaisuusperiaatetta eli sitä, että asia kuuluisi EU:n toimivaltaan. Metsäpolitiikan on oltava kansallista.

Kokoomus kannattaa kustannustehokasta ja vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa. Tehtävänämme on turvata tulevillekin sukupolville Suomen puhdas luonto, joka tarjoaa maanviljelijöille, kalastajille ja metsänomistajille mahdollisuuden harjoittaa ammattiaan. Siten saamme terveellistä ja turvallista ruokaa pöytiin.

Maankäyttösektori on tuonut ja tuo edelleen leivän moniin suomalaisiin perheisiin. Se on myös huoltovarmuutemme kivijalka. Maatalouden kannattavuutta on parannettava ja metsien kasvu turvattava. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman yksi, erittäin tärkeä osa, liittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Maanviljelijät ovat jo arjessaan nähneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia, pyrkineet vähentämään niitä ja sopeutumaan niihin.

Arvoisa puhemies,

Maatalouden päästövähennystavoite tulisi saavuttaa siten, että maatilojen talous ja ruoantuotantomme omavaraisuus voivat samalla vahvistua. Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä on aloittanut työnsä. Ja hyvä niin, sillä hallitus ei ole onnistunut kääntämään maatalouden näkymiä.

Puheita on riittänyt, mutta myös tähän selontekoon kytkeytyy hallituksen tapa lykätä vaikeita päätöksiä seuraavalle hallitukselle. Esimerkiksi maankäytön muutosmaksun lainsäädännön lakiesitysluonnos on tässä selonteossa linjattu lähetettävän lausunnoille vaalisunnuntain jälkeisellä viikolla. Tavoitteiden asettamisen jälkeen olisi hyvä myös omalta osalta vastata siitä, että kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan.