Kokoomuksen keskustelunavaus koronastrategiasta

Uutiset

Koronan voittamiseksi tarvitaan laajaa testausta, tartuntaketjujen jäljitystä sekä suojavarusteiden saatavuuden turvaamista. Kokoomus esittää seuraavia toimenpiteitä tehtäviksi kaikissa eri taudin torjumisen skenaarioissa.

  1. Testauksen tulee olla laajaa ja sen tulee kattaa kaikki ihmiset, joilla on infektioepäily. Tämä edellyttää, että testauskapasiteettia laajennetaan entisestään. Testauskapasiteetin lisäämiseksi tulee hyödyntää myös yksityisiä yrityksiä ja muita toimijoita.
  2. Tartuntaketjujen jäljityksen tulee olla aukotonta. Tämä edellyttää, että jäljityshenkilökuntaa lisätään merkittävästi ja käyttöön otetaan jäljittämistä tukevaa teknologiaa. Pyritään ottamaan käyttöön yksityisyydensuojan takaava tietoturvallinen sovellus, joka auttaa tartuntaketjujen tunnistamisessa.. Tavoitteena tulee olla, että lähes kaikki tartuntaketjut ja kontaktit tunnetaan.
  3. Suojavarusteita hankitaan kriittisten henkilöstöryhmien lisäksi myös laajempaan kuluttajakäyttöön. Ensi vaiheessa materiaalin riittävyys tulee taata kaikille kriittisille ammattiryhmille, mutta suojavarusteita on pyrittävä tuomaan mahdollisimman pian laajassa mittakaavassa myös kuluttajamarkkinoille. Tiedot suojavarusteiden puutteista julkaistaan ja kansalaisyhteiskunta otetaan laajasti mukaan ratkaisuihin.
  4. Julkisissa kulkuvälineissä sekä julkisilla paikoilla asioitaessa suositellaan käytettäväksi maskeja. Kansainvälisissä esimerkeissä miltei kaikkiin rajoitusten purkamistoimiin on yhdistetty suositus maskien käytöstä. Tauti leviää pisaratartuntana. Laajamittainen maskien käyttö vähentäisi mahdollisuuksia pisaratartuntoihin. Tavoitteena tulee olla, että kaupallisesti valmistettuja parempia suojia saadaan mahdollisimman pian myös kuluttajamarkkinoille.
  5. Riskiryhmiä, kuten perussairaita ja ikäihmisiä, suojataan mahdollisimman tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä testataan aktiivisesti. Kuolonuhrien välttämiseksi erityisesti tehostetun palveluasumisen ja vanhusten kotihoidon henkilöstön testaaminen ja suojaaminen on erityisen tärkeää. Suojavarusteiden riittävyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon varmistetaan kaikissa tilanteissa.
  6. Kriisin pitkittymiseen ja uuteen aaltoon varautumiseksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon normaalitoiminta ja hoidot pidetään niin hyvin käynnissä kuin mahdollista, jotteivät muut sairaudet jää hoitamatta ja hoitovelkaa pääse kertymään liikaa.
  7. Suomen osallistuminen rokotteiden hankintarenkaisiin ja tutkimushankkeisiin varmistetaan, jotta rokote saadaan Suomessa käyttöön niin pian kuin on mahdollista.
  8. Kaikki tautia koskeva ja viranomaisten toimintatapaa koskeva tieto julkistetaan. Tiedon julkisuus ylläpitää luottamusta ja luo mahdollisuuden jatkuvaan yhteiseen ja kriittiseen punnintaan.

Strategisesta valinnasta:

Yhteiskunnat voivat valita taudin torjumisessa monen eri strategian välillä. Yleisimmin mainitut strategiset valinnat ovat taudin tukahduttaminen, taudin rajoittaminen ja laumasuojan hakeminen päästämällä tauti hallitusti leviämään. Taudin uhka poistuu vasta laumasuojan avulla, mutta laumasuojaa voidaan tavoitella joko sairastamisen tai rokotteen kautta.

Kokoomuksen näkemys on se, että koronaviruksen tukahduttaminen tai aggressiivinen rajaaminen on nopein ja paras tie yhteiskunnan normalisoitumiseen. Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi, ja sen lopullinen tukahduttaminen rajoitustoimilla on käytännössä mahdotonta ennen rokotteen kehittymistä. Taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan edelleen mahdollista.

Korostamme, että olemme valmiita muuttamaan näkemystä, mikäli asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä. Epidemologian asiantuntijat ovat parhaita analysoimaan itse tautia, mutta eettinen ja taloudellinen punninta on osin myös poliitikkojen vastuulla. Kokoomuksen poliittinen tavoite on saada yhteiskunta mahdollisimman nopeasti, mutta turvallisesti auki, kuitenkin minimoimalla kuolonuhrien määrä.

Jotta yhteiskuntaa voidaan mahdollisimman nopeasti ja vaiheittain avata, koronavirusepidemian tulee olla hallinnassa. Hallinnan kannalta on olennaista, että pystymme mahdollisimman laajasti jäljittämään tartuntaketjut ja kontaktit, suojavarusteet ovat kunnossa ja testauskapasiteettia on riittävästi jokaisen infektioepäilyn testaamiseen. Yhteiskunnan avaamistoimien tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen, ja avaaminen tulee tehdä vaiheittain varovaisuusperiaatetta noudattaen. Avaamistoimien suunnittelussa tulee huomioida se, että taudin leviäminen voi lähteä hyvin herkästi liikkeelle. Kokoomus näkee, että avaamistoimia tulee tehdä naapurimaita tiedottaen EU:n suositusten mukaisesti. Kansainvälinen viitekehys on olennainen osa kansallista analyysia.

Taudin tukahduttamiseen tai aggressiiviseen rajoittamiseen perustuvan strategian haaste on se, että tauti saattaa alkaa leviämään uudelleen. Tällöin on otettava rajoitustoimia uudelleen käyttöön, jotta tauti pysyy hallinnassa. Taudin tukahduttamisella tai aggressiivisella rajaamisella pyritään pitämään tauti hyvin rajattuna siihen asti, kun rokote valmistuu. Tietoa taudista, lääkehoidoista ja hoitomuodoista kertyy jatkuvasti lisää, mikä voi vähentää taudin vaarallisuutta tai kuolleisuutta.

Laumasuojan hakeminen sairastamisen kautta on eettisesti ongelmallista. Strategia johtaa ainakin lyhyellä aikavälillä korkeampaan kuolleisuuteen. Myös sairaalakapasiteetin riittävyyttä on vaikeaa täsmällisesti ohjata. Tämä saattaisi olla nopeampi tie ulos kriisistä, mutta samalla se aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä ja ennenaikaisia kuolemia. Käytännön esimerkit maailmalta osoittavat, että riskiryhmien suojeleminen ei ole helppoa, ja strategia voi johtaa karuun lopputulokseen.

Rajoittaminen, jossa ei pyritä taudin tukahduttamiseen, johtaa käytännössä samaan lopputulokseen kuin laumasuojan hakeminen sairastamisen kautta. Moni sairastuu, mutta yhteiskuntaa joudutaan silti pitämään hyvin pitkään suljettuna. Vaikka taudin tukahduttaminen tai aggressiivinen rajoittaminen on haastavaa, kannattaa siihen silti pyrkiä, koska sen tuottamat kustannukset yhteiskunnalle ovat huomattavasti nykyisiä rajoituksia pienemmät.

Rajoitusten purkaminen:

Hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aiheuttamien seurausten torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Valmiuslain nojalla käyttöön otetuista rajoitustoimista on luovuttava heti, kun lain edellyttämät välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuuskriteerit eivät enää täyty.

Rajoituksien purkamisessa tulee edetä vaiheittain. Rajoituksia voidaan purkaa myös alueellisesti. Rajoituksia tulee purkaa haittaperiaatteen mukaan siten, että haitallisimpia rajoituksia pyritään purkamaan ensimmäisenä. On myös tarkasteltava sitä, voidaanko haitallisimpia rajoituksia korvata vähemmän haitallisilla rajoitustoimenpiteillä, kuten suojamaskien käyttöönotolla julkisissa kulkuvälineissä ja kaupassa asioidessa. Rajoitusten aiheuttamia hyötyjä ja haittoja on pystyttävä punnitsemaan rationaalisesti. Rajoitustoimien purkamisen tai korvaamiseen tulee kaikissa tilanteissa perustua tutkittuun tietoon. On myös huomioitava, että mikäli tautitilanne vaatii, voidaan rajoituksia joutua asettamaan uudestaan.

Keskustelunavauksen tarkoitus:

Keskustelunavauksen tarkoitus on herättää keskustelua niistä valinnoista, joita yhteiskunnassamme joudutaan tekemään. Myös strategiset valinnat, joita taudin kanssa tehdään, tulee altistaa julkiselle keskustelulle. Keskustelunavaus ei ole ole täydellinen kuvaus tarvittavista toimenpiteistä ja valinnoista, vaan avaus laajasta keskustelusta, jota Suomi strategiasta tarvitsee. Kokoomus on valmis keskusteluun ja tarvittaessa muuttamaan näkemystään tavoitteista, mikäli uusi asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä.

Seuraava Kokoomuksen keskustelunavaus julkaistaan talouden uudelleenrakennustoimista.